اشعاری بیادبود از شخصیتِ شادروان عبدالغفار بیانی
در بارۀ ما
website counter
تصاویر پانزدهمین سالروز وفات شادروان بیانی
رمضان مبارک
صفحۀ یوتوب ما
صفحۀ فیس بوک ما

اشعار از استاد محمد امین متین اندخویی، استاد محمد یحیی حفیظی جوزجانی، اسـتـاد سـیف الدین نـوری، اسـتـاد الـحـاج مـحـمـد اشـرف عظیمی، مرحوم محمد هاشم مخدوم، استاد محمد یحیی نادری و دیپلوم انجنیر محمد ابراهیم یعقوب زاده: ـ

استا محمد امین متین اندخویی

شعری بیاد بود مرحوم عبدالغفار بیانی از استاد محمد امین متین اندخویی

 

بیاد بود بیانی

دوسـتان دوشـیـنه در خـواب و خـیـال

طـــایــر انــدیــشــه‌ام بـكــشـود بــال

 

عــرصــه جــولان بــرایــش بـــاز بـــود

هـــر طـرف مــسـتانــه در پــرواز بــود

 

جـــلــوه طـــنـــاز مـــاه و مــشـــتـری

عـشــوه هــای دخـت چــرخ چـمـبری

 

ســوی خـود میخـوانـد از آنـسوی دور

راه بــكــشـایــد فــراتــر ســوی نــــور

 

آمــــــد آوازی ز پــــهــــنــای زمـــیـــن

روح انــگـــیــز و لــطــیـف و دلـنشــین

 

ای كـــه داری لاف دانـــــش پــــروری

مــیــنــمــایــی دعـــوی روشــنـگــری

 

از فـــضـــای لاجــــوردیـــــن ســــمـــا

ســــوی مـشـتـاقـان بـغـل وا كــرده آ

 

دست با هم سـوده در كـاری شـویــم

بـهــر زخــم سـیـنـه تیـمـاری شـویــم

 

ســوز گـلـبـانـگـش چــه پـُر تـأثـیر بـود

یـك نـیـســـتـان نــالــه شــبگــیر بــود

 

در ســـــواد ســــایــۀ گــیسـوی گـُـل

زیــر چـــتــر ســرخ عــنـبـر بـــوی گـُل

 

مــحــفــل جــمــشــیـدوار آراســتـیـم

بـــار غـــم از بـســـتر جان كـاسـتـیـم

 

فــرش گــســتـردیــم از بــرگ حـصـیر

مــیـدمــیـد از بــخـیـه‌اش بـوی عـبــیر

 

گـــونــه هـــای لالــــه را بــنــواخـــتـم

وز ســویـــدایــش مــركــب سـاخـتیـم

 

از نــی نــرگــــس تــراشــــیـدم قـلـم

كـــز ادب ســـر بــر نـِـهـم جـای قــدم

 

دوســـتـانـم گــوهـر افـشانـی كــنـنـد

یـــاد یــــاران دبـــســـتـانــی كــــنـنـد

 

نــــوبـــت عــــــرض مــــرام آمــد مــرا

شــــوق تـــقـــریـــر كــلام آمـــد مـــرا

 

از بـــیـــانــــی كـــردم آغـــازِ ســخــن

ذكـــر خـــیــرش مــایــۀ نـــازِ ســخـن

 

او مــهــیــن صــاحـــب دل جـواد بـــود

واجــــــد انـــدیــــشـــــۀ آزاد بـــــــــود

 

مــهـــر جــویــی از پـیامـش مــیدمــید

حــرف شــیـرین وز كلامـش میـچـكـید

 

از عـبــیـرســـتـان مـــردم ســیـنـه‌اش

بــــود خـــرم چـــون دل بـی‌كــیـنه‌اش

 

گــــه بــه قـــرب بـیــنوایـی مــیرسـید

گـــاه ســــوی پـــارســایــی مــیدویـد

 

گـــــاه بــــا وی در پــنــاه بـیــشـه‌یـی

پـــا بــه دامـن چـیـده انـدر گوشـه‌یـی

 

بـــزم در كـــنــج فـــراغـــی داشـتــیم

ز آتــشـــیـن لالــه چــراغــی داشتـیم

 

كــاســـه از چــشــم غــزالان ساخـته

بـــاده وز شــبـنــم بــه وی انــداخــتـه

 

جـــرعــۀ نــوشــیـده گردیـدیـم مست

پــای كـوبـیـدیـم و افــشانـدیـم دست

 

جــبـهــه مـالـیـده بـه صـحـرای جـنون

شـســتــشو كــرده خـرد را از فـسون

 

فـــاش مـیــگـفــتــیـم راز خــفــتــه را

حـــرف دردآلــود كـَـس نـشــنـفـتـه را

 

كـــو هـمـان شـور و نـوای عـرش تــاز

گــوشــۀ تـنــهـایـــی و ســوز و گــداز

 

كــو گــرامـی گــوهــر بــس خــوب ما

آن مـــعـــارف‌پــــرور مــــحــبــوب مـــا

 

از ارادت بـــوســـه بـــارانــــش كـــنـم

طــــوف دیــدار فـــروزانـــش كــــنــــم

 

هـفـت سـال اسـت از بـر مـا دور شد

در نــهــانـگــاه عــدم مـســتــور شــد

 

حـــرفـــی آرم بـــر زبـــان از نــــــام او

گــــریــه مــیـگــیـرد مــــرا راه گــــلــو

 

نــخــل مــهــرش در مــیـان جــان مــا

حــبــش انــدر خــاطــر رخـشــان مــا

 

پــروریــــده چـــون گـُـل بـاغ بـهـشـت

خــوبــتـر از نــگــهـــت اردیــبـهـــشت

 

یـــارب الـــطــاف تـُـرا جــویــنــده‌ایـــم

در ســــراغ رحــمــتــت پــویــنـده‌ایــم

 

الــتـــجــــا داریــــم بــــر درگــــاه تـــو

خــاضــعـــانـه بـر بـهـین جـمـجـاه تــو

 

روح پـــاكـــش را بــیــامـــرز از كـــــرم

آشــــیــان ســــازد بـــه گــلـزار حــرم

استاد محمد امین متین اندخویی

 

استاد سیف الدین نوری

بیادبود بیانی

بــه احــتــرام شــمــا احـــتــرام آمــده‌ایـم

بـهـر سـلام شـما مـن ســـلام آمـــده‌ایـم

 

بــه ســر دویــده رسـیدیـم بـا اشــارۀ تـان

كـــلام داشــت زبـان هــا كــلام آمــده‌ایـم

 

آورده‌ایــم بــه قــانــون نـــظــــم را راعـــی

كـنــیم چونكه به مضمون نـظـام آمــده‌ایم

 

بــرنـگ خــویـش نـمـودیـم رنگ ها دیـدیم

عـمـیـق شــو بـه تـكــاپوی عـام آمــده‌ایم

 

بــیــادبــود بــیـانــی كـه نـور دیدۀ مـاست

نـشــانــه اســت هــویــدا بـنـام آمــده‌ایم

 

بــیـادبـــود غــریــبــی كــه دور از وطـنـش

ببست دیده چو صبحی كه شام آمــده‌ایم

 

غـــرور هــمــت والایــش را ســـتــودیـــم

دوام در چـــنـــیــن بــــر دوام آمــــده‌ایــم

 

هـمـیشه شهره به مردی بنزد مـردم بــود

بـه نــزد مــردم تـــام و تــمــام آمـــده‌ایــم

 

بــه اخــتــیـار بــه جای قـدم بـجـا نــزدیـم

بــه اخـتـیـار هـمــیـن قـــدوم آمـــده‌ایـــم

 

ادیــب لایــق ســنـجــیـده و نــكـو گـفــتـار

قـــدح بـدســت مــهـیـا مـــدام آمــده‌ایـم

 

بــه درك دانــش فـهــم عــقـــیـدۀ عــالـی

قـــدم بـه راه زدیـــم و خـــــرام آمــده‌ایـم

 

به پـاس مهر و ادب بـوده‌ایـم و میـباشـیـم

چـو خـنـجـریـم بــردن از بـنــام آمـــده‌ایــم

 

فــروغ دیـــدۀ مــه نــور پاك خـورشـــیدیـم

كـشــیـده ســر ز ســر بــام بـام آمــده‌ایـم

 

عــقــب‌گــرا نـشــده روبــروی هـم رزمــیـد

بــه رزم خــاص بـه تـجـدیـد عـام آمــده‌ایم

سیف الدین نوری

 

شادروان محمد هاشم مخدوم

در سوگ آفتاب

 

درود بـــی‌نــهــایــت بـــاد غـــفـــار بــیــانـــی را

دریــغــا چـشـم پـوشــید تـرك كـرد دنیا فانـی را

نــه از یـاران وفـایی، نـه فــلك بـر وی مـدارا كرد

نـبـیــند هـیـچـكس چـون او جـفـای آسمانـی را

بــه مـلـك غـیـر از دست فلك چون ترك دنـیا كرد

به مـن تـار و ســیـه بـنمـود سـرود زنـدگـانـی را

سـرپل سـوگوار است چونكه فرزند اصیلش رفت

مهال است دور خواهد بود كه بیند شادمانـی را

چــو او گــرد ادب انـدر ســرپـل كـَـی شـود پـیدا

نـكــرده اهـل دانـش همـچـو او صد قهرمـانی را

او اهـل رزم و هـم بـزم طـرب بود جملـه میدانند

ز بـابـای ادب آمـوخـت ایـن صــاحــب قــرانـی را

ضیأ را دوست اما با سیاهی سخت در جنگ بود

بــدیــن ره صــرف بـنـمــوده تـمــام زنـدگـانـی را

سـیه دل راسـت كَی گویی بیانی رفت از عـالم

كـه ایـن مـحـفـل دوباره زنده كرد ارواح فـانـی را

رفیقا سخت مدهوشم چرا رخت سـفـر بستی؟

كـه از خـوبـان نـدیدی چــون وفـا و مهربـانی را؟!

تـُرا الـمـاس گـویـم راه او را سخـت محـكـم گیر!

ز دسـت خـویـش مـده هرگز درفش كاویـانـی را

وطــن چـون كـربـلا گــردیـد از شَـر ستـمـكــاران

بــخــاك و خــون كـشیدند طفلكان جوزجـانـی را

روانـت شـاد، ارواحـت همـیشه غـرق رحمت باد

نـدیــده مــثـل تـو مـخـدوم رفیـق جـان جـانـی را

محمد هاشم مخدوم

 

سید یحیی نادری

یاد جوانی

بـــه خـــاطــر آمــدم یـــاد جــوانــی

بــهــارســتــان شـــاد زنـده‌گـانــی

هـوای عیـش و عشق كـودكـی‌هـا

هــــوای روز هــــای بــــه زمــانــی

زمـــان آبـــبــــازی‌هــــای دریـــــــا

نـــوای نــــای صـحــرای شــبـانـی

زمــانـی كـز بـهـاران بـهــره‌ور بـــود

شـگـفـتـی‌هـای خــاك بــاسـتانـی

ز هــر كس میشنیدم حرف شـادی

فــلان مـیـخـوانــد اشـعــار فــلانـی

بـهــم تـصـویـر خــود اهــدا نـمودنـد

كـه بـاشــد پـیش هـمدیگر نشانـی

از آن دوران بــیـــادم آمــــد امــــروز

فــضـــای كــودكــی و نــو جــوانـی

زمــان كـودكــی چون برق بگذشت

ز فــصــل نــو جــوانــی ارمـغــانـی

چـــو هـــنـگـام جــوانـی یـادم آمـد

هـمـان هـنـگـامـه‌ســاز آسـمـانـی

كــنـون رفـتـنـد بـا مـا هـدیـه دادنـد

بـه لـوح خـاك خــود بــا مـا نشانـی

كــه تــا از دادور گــویــم فــسـانــه

و یــا مـــرحــوم غــفـــار بــیـــانــی

سید یحیی نادری، مزارشریف

 

الحاج محمد اشرف عظیمی

حکم تقدیر

داد الــم و احــسرتـا كـیـم بـی‌وفــا دنـــیـــا ایـكـن

لـحـظه لحظه باش اداغـی درد ایلـه آشــنـا ایـكـن

نـقــد عـمـریـم غم‌گه الـمـاشتیم حیات بــازاری‌ده

سـر به سـر سودی زیانلی بولعجب سـودا ایــكـن

تا قــدم قـویـدی عـدم‌دن اوزگـه هـمـدم تـاپمـادی

قـیـغـولـر آغـوشـی‌ده دل بی‌كس و تـنـهــا ایــكـن

شادمان‌لیك بول جهان‌ده قیسقه بیر فرصت بولیب

گـاهـی پیدا یوق اولیبان گـاهــی یـوق پـیدا ایـكـن

مـیـر مـجـلس آلدیده محفـل‌نـی كـوردیم تون بویی

بـاش‌ده كـوز یـاشـی یـیـغـی آخـرده واویــلا ایـكـن

بـو ســرا كـاروانـسرا دور قـونـگالـی بیر دم اوچـون

بـاغـلامـاس كـونگل‌نی اصـلا كیمه كیم دانـا ایـكـن

آلـدی قـولـیم‌دن عزیزلرنی مین گه رحم ایتماسی

ای عـظـیـمـی حكـم تـقـدیـر قـنـچه بی‌پـروا ایـكـن

الحاج محمد اشرف عظیمی

شادروان دیپلوم انجنیر محمد ابراهیم یعقوبزاده

مثنوی

 

بـیـزه بـار ایــردی بـیر جـرار جـوان بخـت

وطـن یـولـی‌ده بـر یولـداش سر سخـت

ســرپــل‌ده قــدم قــویــدی جــهـــان‌ده

نـیـچـه یـیـل اوتـكــاریــب راز نــهـــان‌ده

ســرپـل لـیسه‌سـین بـیتـكاردی اعـلی

ادب فـاكــولــتـه‌سـی‌ده بـولـدی بـر جـا

آتـــیـن اَیـتـسَــم غـــفــــار بـــیــــانــی

تـفـكــر ده بـولـوردی كـوپ‌دین هم كوپ

بــار ایـردی عـاقـلـه قـیـز یـورتـیـمـیـزده

اوقــوردی یــو ایـكـكـی قـولـی قـلــم‌ده

او كـیـم دور واحـدی‌نـی دُریــیـــــاتـــی

اول ایــردی واحـدیــن ایـكـكـی قـنـاتـی

آتــه آنــه چــنـان یـخــشی كـــــوراردی

كـیـچـه كــونـدوز درســلارین سـوراردی

آتـــی آیـخــان و عـلـم یـولـی‌ده مــایـل

ادب فـاكـولـتـه‌سـی‌ده بـولـدی شـامـل

بـیــانــی بـیــرلـه بـیـر یـیــرده اوتــوروب

تـفـكـرده بــولــوردی كـوپ‌دین هم كوپ

كُـتـب‌ده تـورک یــاســـای‌لــیــگــی‌نـی

كـــوراردی‌لار تـوركـی بـای‌لـیـگـــی‌نـی

ایــكــاوی مـصـلـحـت ببرلـه قـوشولـدی

نـكـاح ایــلاب ایـكـاوی جُـفــت بــولــدی

حـیـات یـولیـنـده كــــوردی آلـــتـی اولاد

بـیـشـی اوغـول دور و بـیر قـیزلاری حاد

اوغــــول‌لار آت‌لاری الـمــاس و ارمــــان

یــنــه بــاتــور و بــرلاس و نــریــــمـــان

اوغـول‌لار سیـنـگـلی‌سی نادره آتـلیـغ

عـجـایـب قـوش كـبـی ایككی قناتـلـیغ

عـجـایـب بـخـت كـوردی نـیـچـه ییل‌ده

تــتــبـع ایــلادی اوزبــیــكــی تــیــل‌ده

اداغ‌ده كـیـلـدی طـالـب‌لـر زمـــانـــــی

وطـنــدیـن كـیـتتی قـویـباریـب بیـانـی

نـه مشـكـل‌لارده اولادلـر ییـغـیــلــدی

دوشنـبـه شـهری‌ده باریب قـیسیلدی

بــو غـربـت‌ده قــیـرق سـیكیز ییلی‌ده

بـیـلـی سـیـندی، ارمـــان‌لـر دلــی‌ده

هـمـه یـیـغــلاب دیـدی هیئات هـیئات

بـو دور غـربـت‌ده بـیـزلارگـــه مـكافـات

كـه جوزا اون سیكیزی‌ده كوز یومولدی

دوشـنـبته شهری‌ده (غفار كومـولدی)

قـولاغـیـم‌ده كـیـلیـب قـالـدی نـدایـی

غُـمُـرلَب قـالـدی دیــدی بیر صـدایـی

حسـابله جـملـۀ قـوسـین سـوزینـی

احـاد و عـشـره دیـن آغــدار یـوزینـی

تــاپـارسن، سـین عـجب تاریخ بر جا

بـو دور تــاریــخ اول مــرحــوم بــرنـــا

قیزیل بولدی یوزوم شرمنده‌لیــك‌دین

قـَدیم چـون لام بـولدی بنده‌لـیگ‌دین

كـوتـاریب قـول‌لارین مُـمـتــاز دعـا ده

كـه مـغـفور ایـلاگـیل دیه‌ر بیر خدا ده

دیپلوم انجنیر محمد ابراهیم یعقوبزاده

 

اوشبو مرثیه اولکه نینگ بویوک ادیبی تنقلی یازوچی سی رحمتلی عبدالغفار بیانی حقیده یازلگن

 

زنده‌گی بی بیانی

زنــده‌گــانــی بـی بیـانـی مشـكـل است

بــی بـیــانـی زنـده گـانـی مشـكل است

مــــاجــــرای درد و رنـــــــج مـــــــــرگ او

پـیش هـر كـس یادهــانـی مشـكل است

بــی حـضــورش بــزم عـیـش و نــوش‌هـا

تـا قـیــامــت كـــامـــرانــی مشـكل است

بــعــد ازیــن تــا روز مــحــشر ای رفـیــق

بــی تــو مـا را شـادمـانـی مشـكل است

محمد یحیی حفیظی جوزجانی

 

بیانیم‌دن جدا بولدیم

ایــــا چـــرخ فــلـــك آخـــر بـیــانـیــم‌دن جــدا قـیـلـدینـگ

مـــنــــی روحـیـم‌نـی جــسم نـاتـوانـیـم‌دن جـدا قلدینگ

انیس و مونسیـم هـم مشفـق و هـم دوست غمخواریم

رفـــیــق جـــانـه جــانـیـم رازدانـیــــم‌دن جــدا قـیـلـدینگ

آلــیـب زور و كــوچـیــم‌نــی اوشــبـو جـسـم نـاتوانیم‌دن

مـــداریــم قــوّتـیـم تــاب و تــوانــیــم‌دن جـــدا قـیـلـدینگ

ادیـــب نــــامــــدار روزگـــاریـــم‌نــی آلـــیـــب مــنــــدیـن

ادیـب نـكــتـه‌ســنـج و نـكــتــه‌دانیم‌دن جــدا قـیـلـدیـنـگ

گـنـاهـیـم نه ایـدی بـیـلـمام، نه قیلغان ایردیم حقینگ‌گا

مــنـی یـــار و عــزیـــز مــهربــانــیـــم‌دن جــدا قـیـلـدینگ

نـه یـلـغــوز داغ هـجـریـدا منی جسـمیم‌نی كویدوردینگ

كــه بلـكـم بــنــد بــنــد اســتـخـوانـیـم‌دن جـدا قیـلدینگ

یــنــه بــول قــریـگـان چـاغـیـم‌ده ای چــرخ فـلـك ایتكـال

نـه دیــب بــرنــا ایـگـیـت نـــو جــوانیم‌دن جــدا قیلـدینگ

محمد یحیی حفیظی جوزجانی

 

بیانیمده مندین جدا ایله دینگ

مـــنــگــا ای فــلــك كــــوپ جـفــا ایــلـه‌دیــنــگ

بـیــانـیــمـــده مــنـــدیـــن جـــدا ایـــلــه‌دیــنــگ

نـه مـخـتـر كـون و تــون ایـمــاس ایــردی ســین

بــاشــیـم‌گـه انـینـگ ســین بــپــا ایـلـــه‌دیـنــگ

قـــدیــم بـیــرلـــه بــویـومـنــی غـم یـوكــیـدیــن

ایــــا چـــــرخ ســفلـه، دو تــــــا ایــلـــه‌دیــــنـگ

دلــم‌نــی قـیـلــیـب غـــصـــه دیــــن پــــــــاره‌لار

یــــوراگـــــیــم‌نـــی آب و ادا ایـــــــلـــــه‌دیـــنــگ

عـــزیـــز دوســـت‌لـــریــنــی بـــو مــاتــم بیــلـن

حـــیــات بـــاریـــچــــه در عـــــزا ایـــلــه‌دیــنـــگ

هـــــمـــــه اولادلـــــری غـــــــم و غـــــصـــــه‌ده

ســــرپــــل‌نـــی مـــاتــم ســـــــرا ایــلـه‌دیــنـگ

نــــی آفـــــت بـــــلا درد جــــــانـــگــــاه ایــــدی

غـــریـــب‌نــی انــگــــا مـبـــــتــلا ایـــلـــه‌دیــنـگ

غــــریـــب واحـــدی‌نــیـــنـگ ایــزیــب بـغـریـنــی

حـــفــیــظــی بـیـلـن هـــــمـــنــوا ایــلـه‌دیـــنـگ

محمد یحیی حفیظی جوزجانی

 

سلمنا

ایــا غــفــار بـیــانــی عــزم و ایـثــاریـنــگ‌گــه ســلـمـنـا

ســـنینگ جـانـانه ایـتـكـان رزم و پیـكـارینگ گه سـلـمنـا

اوریش‌نـیـنـگ بـی‌امـان یـاولار بـیــلان مـردانه سنـگــرده

ولــی تسـلـیـم دشـمن بولـمه‌دیـنگ عـارینــگه سـلمنا

مـنـیـنـگ‌چـه ایـل اوچـون آواره بـولـگـان دهــر ارا كـم‌دور

بـــو وادیِ الـــم‌گــه چـیـــكـــان آزاریـــنـگـــا ســلــمــنــا

وطن یولی‌ده تینمای جسـم و جـانینگ ایلـه‌دینگ قربان

تـنِ بـیـــمـار و زار و جـســم خــونـبـاریـنـگــا ســلـمـنـــا

شهـیـدلر سروری دیر سـام آتـیـنـگ‌نـی ارزگـَی الــحـق

كـیچه كوندوز دیمای هریانه چاپتینگ ایل اوچون تینمای

كــیشی بـیـلـمـادی قــدرینگ وا دریغ كـارینگـه سـلمـنا

دلـیـنــگ دریــای بـی‌پــایـان عــلــم و مــعــرفــت ایردی

اولــوغ انــدیــشه بــیــرلان عــالـی افـكـاریـنـگـا سـلمنا

سـوزیـنـگ شهد و شكر گفتارلرینـگ قـنـد عسـل ایردی

كـــلام روح‌بــخـــش دُر شــهـواریــنــگــــه ســـلـــمـــنــا

نوایی خمسه‌سـی‌نینگ اهتمامینگ بیرلـه چاپ ایتینگ

بــو اولــمـَس جـــاویــدان آثــار پـُـر بـاریـنـگــه ســلـمـنـا

محمد یحیی حفیظی جوزجانی

 

بیانیم قنی؟

مــنــی دوسـت یـاریـم بـیـانیـم قـنی؟

عــزیــز مــشـفــق مـهـربـانیـم قـنی؟

سـیـویملـی ایناغه‌م قــدردان ایـنـیـم

ایـنـاغـه‌م دیـمـام بـلكـه جـانیم قنی؟

انــیـس دلـیـم مــونــس و هـمـدمــم

رفــیــق شــفـیـقــم بــیـانــیـم قنی؟

گـــلــِم سـنـبــلـِم بـلــبـل گـلـشـنـم

خـــزان سـیــز مـنی بوستانیم قنی؟

ادب بـاغ و بــوســتـانـیــدیــن وا دریغ

مـنـی بـلـبـل نـغـمــه‌خـوانـیـم قنی؟

ادب مـُلـكـی‌دیـن اوشـبو دم تیـلایین

ادیــب شـــهــیـــر زمــانــیــم قـنی؟

تـنـیـقــلی ادیـبــم بـویـوك یـازوچیـم

اتـاقــلی یـیـریـک تـرجـمانیـم قـنی؟

قیان كیتتی چولپان بیـلان فـطـرتیـم

اولـــوغ قـــادری زمــــانــیــــم قنی؟

مـنـگـا اویغون و میر تیموردین قاگان

عــزیـز یــادگـار دلـســـتـانیـم قنی؟

جـلالـیـم شكـوهیم بویوك عظمتیم

اولـوغ فــخـر دور زمــانــیـم قــنـی؟

بـویــوك رهبریم پیشـوام باشلیغیم

بــایـیـم سـروریم بیگ خانیم قنی؟

آیــم مـشـتـریـم مـریـخـم ناهـیدم

عــطارد بـیـلان كهـكشانیـم قنی؟

دریـغ اول مـنی شادمـان مـِرگنیـم

گــور اوغـلـی عصر زمـانیـم قـنی؟

نــورل دیـن ایـتشكان منـگا یادگـار

عوض‌دین قاگان اول نشانیم قنی؟

گـوراش صــحن میدانی‌دن وا دریغ

حــسن پـهــلـوان جـوانـیــم قنی؟

عـمــودیـم پـتـكیـم سپـهـر تـنـیـم

قـیـلـیـچ بیرله گُـرز سـنانیم قنی؟

محمد یحیی حفیظی جوزجانی

 

نسخۀ پی دی اف این مقاله را از اینجا دریافت کنید
محافل ما را از یوتوب تماشا کنید