اساسنامه و اهداف بنیاد بیانی
در بارۀ ما
website counter
تصاویر پانزدهمین سالروز وفات شادروان بیانی
رمضان مبارک
صفحۀ یوتوب ما
صفحۀ فیس بوک ما

شادروان عبدالغفار بیانی

مقر بنیاد اجتماعی و فرهنگی بیانی در سرپل

آرم بنیاد اجتماعی و فرهنگی بیانی

بیرق بنیاد اجتماعی و فرهنگی بیانی

اهداف و اساسنامۀ بنیاد اجتماعی و فرهنگی بیانی

فصل اول

معرفت نامه

مادۀ اول: نام این بنیاد «بنیاد اجتماعی و فرهنگی بیانی» بوده كه كلمۀ بیانی به یادبود و نام شـخـصـیت فــرهنگی و ژورنالیست ولایت سـرپــل كـه تـمــامـی عمر خود را در راۀ مطبوعات كشور صرف نموده و به تاریخ ۱۷ جوزای سال ۱۳۷۹ هجری خورشیدی مطابق ۷ جون ۲۰۰۰ میلادی جهان فانی را وداع گفت، نام گذاری گردیده است. برای مطالعۀ بیوگرافی شادروان عبدالغفار بیانی اینجا کلیک کنید

 

مادۀ دوم: مـركـز ایـن بـنـیاد در ولایت سرپل (شهر نو، كوچۀ پانزدهم، ناحیۀ اول شهرداری) قرار داشته كه شعبات آن نظر به ضرورت در ولایات و یا در ولسوالی ها ایجاد میگردد

 

مادۀ سوم: ایـن بـنـیـاد مـطابـق قـوانـیـن نـافــذۀ كـشور به خصوص قانون سازمان های اجتماعی عمل نموده و در تمامی موارد از قانون اساسی و قانون سازمان های اجتماعی كشور پیروی مینماید

 

مادۀ چهارم: ایـن بـنـیـاد یـك سـازمـان غـیـر دولـتی، غـیـر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و به هیچ یك از احزاب و سازمان های سیاسی وابسته نمی باشد

 

مادۀ پنجم: این بنیاد دارای یك نشان و بیرق مخصوص بوده كه تعریف آن قرار ذیل است

 

الف. نشان این بنیاد شكل دایره را داشته که در مركز آن تصویری از یك آهوی طلایی كه اثر هنری و تاریخی دوران باختری های بلخ بوده و از طلا تپۀ ولایت جوزجان بدست آمده است، كه نشانۀ فرهنگ و مدنیت كشور باستانی ما افغانستان عزیز میباشد. در قسمت بالایی آن نام بنیاد به زبان دری و در قسمت پایینی آن به زبان انگلیسی درج میباشد

 

ب. بیرق این بنیاد به رنگ آبی است، که به طور سمبولیک نشانی از یک آسمان صاف و بدون غـبـار بــوده و در قـسـمـت وسط آن نشان بنیاد قرار دارد

فصل دوم

اهداف و فعالیت های بنیاد

 

مادۀ ششم: هــدف اصــلــی ایـن بـنـیـاد مـنـسـجـم سـاخـتن روشنفكران، فرهنگیان و بالخصوص جوانان با استعداد و مردم با احساس افغانستان در زیر یك سقف واحد به خاطر بلند بُردن سطح دانش و رشد فرهنگ غنامند كشور میباشد

 

مادۀ هفتم: فعالیت های این بنیاد قرار ذیل است

ـ کمك های مادی و معنوی در عرصه های رشد دانش و فرهنگ به مكاتب، مدارس كورس های آموزشی و مراجع فرهنگی

ـ تأسیس كورس های آموزشی و سیمینار های علمی و فرهنگی، نظر به ضرورت و تا حد امكانات

ـ حفظ، احیا و معرفی عُرف، عادات و عنعنات اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان

ـ سعی و تلاش در مورد رشد و انكشاف زبان های محلی و در این خصوص فعالیت های علمی و فرهنگی ترتیب و تنظیم میگردد

ـ كمك به خاطر چاپ و انتشار گزیده های شعری، داستان ها و مقالات شاعران و قلم بدستان كشور

ـ در مورد رشد و انكشاف موسیقی محلی و كلاسیك كشور سعی نموده و به هنرمندان این بخش كـمـك هـای مــادی و معـنـوی صورت میگیرد

ـ بـه خـاطـر رشـد جـامعـه، انـجـام دادن تـحقـیـقـات علـمـی، اقـتـصـادی و اجـتـماعی به شكل انفرادی و یا مشترك با مؤسسات رسمی و سازمانهای اجتماعی مشابه

ـ این بنیاد به خاطر تحقق اهداف خویش تحقیقات علمی، كنفرانس ها، جلسات علمی و فرهنگی را دایر مینماید

ـ این بنیاد به منـظـور تـشـویـق فـرهـنگـیان فعالیت های هنری، علمی و فرهنگی و نمایشگاه های هنری، كلتوری و فرهنگی را ترتیب و تنظیم مینماید

ـ ایـن بنـیـاد بـه خـاطــر روشـن سـاخـتـن افـكـار عــامــه در مــورد فـعـالـیـت هــای هنری، فرهنگی و اجتماعی خویش یك مطبعۀ آفست عصری، نشرات چاپی و انترنیتی علمی و فرهنگی خواهد داشت

ـ این بنیاد در تمام افغانستان فعالیت مینماید

 

فصل سوم

ساختار تشكیلاتی

مجمع عمومی

شورای مرکزی

هیئت مدیره

هیئت تفتیش و کنترول

نمایندگی های محلی

 

مادۀ هشتم: مجـمــع عمومی و یا كنگره در هر سال در ماه اسد كه تاریخ و محل برگزاری آن از طرف هیئت رهبری تعیین میشود، تدویر میگردد

 

مادۀ نهم: مجمع عمومی دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد

ـ مجمع عمومی صلاحیت انتخاب و عزل هیئت مدیره و هیئت تفتیش و كنترول را دارا میباشد

ـ استماع گزارش كار و فعالیت رئیس بنیاد

ـ تصویب اساسنامۀ بنیاد و تعدیل آن

ـ تعیین ارگان نشراتی بنیاد

ـ در صورت لزوم تغییر نشان و بیرق بنیاد

ـ در صورت استعفا و یا عزل رئیس بنیاد و یا در صورت لزوم دید هیئت مدیره در خلال دو ماه كنگرۀ اضطراری در تاریخ و محلی كه از طرف هیئت مدیره تعیین میشود، تدویر میگردد

ـ بر رسی شكایات، انتقادات و پیشنهادات اعضای بنیاد

ـ انتخاب هیئت مدیره و هیئت تفتیش و كنترول توسط انتخابات آزاد، سری و مستقیم

 

مادۀ دهم: شورای مركزی بعد از مجمع عمومی عالی ترین مقام تصمیم گیری بنیاد میباشد

 

مادۀ یازدهم: شورای مركزی متشكل از هیئت مدیره و نمایندگان محلی میباشد

 

مادۀ دوازدهم: رئیس بنیاد در عین زمان ریاست شورای مركزی را نیز به عهده دارد

مادۀ سیزدهم: شورای مركزی در هر شش ماه یك بار با اشتراك اكثریت اعضا تدویر جلسه مینماید. در صورت لزوم دید بنابر تصمیم گیری در موضوعات مهم و یا حالت اضطرار به تقاضای پنجاه در صد اعضای شورا جلسۀ فوق العاده دایر میگردد

 

مادۀ چهاردهم: وظایف و صلاحیت های شورای مركزی

ـ استماع گزارش هیئت مدیره

ـ استماع گزارش نمایندگی های محلی

ـ تعیین و تثبیت پلان و پالیسی فعالیت بنیاد

ـ تعیین استراتیژی های جدید به منظور بهتر سازی امور

ـ تصویب پلان كار و بودجۀ بنیاد

ـ تعیین مقدار حق العضویت ها و معاشات كارمندان حرفوی بنیاد

ـ ترتیب و تصویب پلان و پروگرام كار نشراتی بنیاد و چگونگی توزیع و فروش نشرات

ـ اتخاذ تصمیم در مورد روابط علمی، فرهنگی و اجتماعی بنیاد با سازمان های مشابه داخلی و خارجی

ـ شورای مركزی هیئت مدیره و هیئت تفتیش و كنترول را تعیین و یا عزل نموده نمیتواند

 

مادۀ پانزدهم: در رأس هیئت مدیره، رئیس بنیاد قرار داشته كه دارای دو معاون میباشد

 

مادۀ شانزدهم: هـیـئت مـدیرۀ بنیاد در مقابل هیئت تفتیش و كنترول و مجمع عمومی مسؤول و جوابده میباشد. رئیس بنیاد استعفای معاونین خویش را قبول و یا رد نموده میتواند

 

مادۀ هفدهم: رئیس و معاونین بنیاد با كسب رأی اكثریت آرا در مجمع عمومی توسط رأی گیری آزاد، سری و مستقیم انتخاب میگردند

 

مادۀ هجدهم: شخصی كه خود را به حیث رئیس و یا معاون رئیس كاندید مینماید، باید دارای صفات ذیل باشد

ـ تبعۀ افغانستان باشد

ـ دارای تحصیلات عالی باشد

ـ سن آن اضافه تر از ۱۸ سال باشد

ـ قبل از كاندیدی دارای دوسیۀ جنایی نباشد

ـ دارای اخلاق حسنه، تجربۀ كافی و اهلیت كاری باشد

مادۀ نزدهم: هیئت مدیره دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد

ـ مراقبت از اجرای این اساسنامه

ـ تعیین خطوط اساسی فعالیت های بنیاد

ـ تعیین تشكیل نمایندگی های محلی

ـ تشكیل جلسۀ هیئت مدیره در هر پانزده روز كه تاریخ آن نیز از طرف رئیس بنیاد تعیین میگردد

ـ تعیین و عزل نماینده های محلی

ـ و دیگر وظایف مندرج در این اساسنامه

مادۀ بیستم: معاون اول؛ مسؤول بخش فرهنگی بوده كه این بخش شامل بخش های آموزشی، علمی، فرهنگی، تبلیغاتی و نشراتی میباشد. معاون دوم؛ در رأس بخش امور مالی قرار دارد

مادۀ بیست و یكم: هیئت مدیرۀ بنیاد در مورد مسایل مهم و حیاتی به آرای اعضا مراجعه مینماید

مادۀ بیست و دوم: هیئت مدیرۀ بنیاد در مورد اجرای صلاحیت های مندرج این اساسنامه منافع این بنیاد را باید رعایت و در نظر گیرد

مادۀ بیست و سوم: هیئت مدیرۀ بنیاد در هنگام تصدی وظایف از مقام خود به ملحوظات شخصی، قومی، منطقوی، مذهبی و حزبی استفاده كرده نمیتواند

مادۀ بیست و چهارم: در صورت استعفا و یا عزل رئیس بنیاد، معاون اول بنیاد الی انتخاب رئیس بعدی صلاحیت و وظایف رئیس را به عهده میگیرد. در غیاب رئیس سرپرستی و وظایف بنیاد قبلاً توسط رئیس تعیین میگردد

مادۀ بیست و پنجم: هرگاه یكی از معاونین رئیس استعفا نمایند و یا عزل گردند، از طرف رئیس بنیاد یكی از اعضا به حیث معاون تعیین میگردد

مادۀ بیست و ششم: هرگاه رئیس بنیاد خلاف اهداف و اساسات این بنیاد حركت نماید به پیشنهاد هیئت تفتیش و كنترول، شورای مركزی جلسۀ فوق العاده دایر مینماید و درین جلسه با تعیین اضافه تر از پنجاه در صد اعضا، رئیس از وظیفه عزل و در خلال دو ماه مجمع عمومی دایر میگردد

مادۀ بیست و هفتم: به جز از مؤسسین بنیاد، هر شخصی كه خود را به هیئت مدیره و یا هیئت تفتیش و كنترول كاندید مینماید . حداقل شش ماه قبل از تاریخ كاندیدی عضویت این بنیاد را كسب نموده باشد

مادۀ بیست و هشتم: هیئت تفتیش و كنترول متشكل از چندین عضو بوده كه توسط انتخاب آزاد در مجمع عمومی انتخاب میگردند

مادۀ بیست و نهم: این هیئت یك تن از اعضای خود را به حیث رئیس تعیین مینماید

مادۀ سی ام: وظایف و صلاحیت های هیئت تفتیش و كنترول

ـ این هیئت صلاحیت دارد تا تمام امورات هیئت مدیره را در هر موقع كه خواسته باشد تفتیش و كنترول نماید

ـ این هیئت، وظیفه دارد تا از اجرای این اساسنامه پیگیری نماید

ـ این هیئت وظیفه دارد تا هر نوع موارد اختلاس و سوء استفاده از وجوی مالی بنیاد را تثبیت و جهت جلوگیری از آن به هیئت مدیره هوشدار دهد

ـ این هیئت وظیفه دارد تا در مجمع عمومی از كار كرد های خویش گزارش دهد

مادۀ سی و یكم: نمایندگی های محلی نظر به ضرورت توسط منظوری هیئت مدیره در ولایات و یا در ولسوالی های كشور تشكیل میگردد

مادۀ سی و دوم: نمایندگان محلی مكلف اند تا مطابق اهداف و اساسات این اساسنامه عمل نمایند

فصل چهارم

شرایط عضویت، اخراج، حقوق و وجایب اعضای بنیاد

مادۀ سی و سوم: هر فرد از افراد جامعه اعم از مرد و زن كه دارای شرایط مندرج مادۀ سی و چهارم باشد، میتواند با مطالعه و قبول این اساسنامه عضویت این بنیاد را كسب نمایند

مادۀ سی و چهارم: شرایط عضویت

ـ تبعۀ افغانستان باشد

ـ سن آن از هجده سال كمتر نباشد

ـ در راه تحقق اهداف و اساسات این بنیاد سعی و تلاش مادی و معنوی نماید

ـ علاقه و دلچسپی به فرهنگ و مدنیت جامعه و كار های فرهنگی داشته و در قسمت انجام كار های فرهنگی مربوط به كشور عزیز ما افغانستان تلاش نماید

ـ سابقۀ جرمی مشهور نداشته و موازین حقوق بشر را نقض نكرده و به آن احترام قایل باشد

مادۀ سی و پنجم: پذیرش به عضویت بنیاد به صورت فردی و دسته جمعی صورت گرفته میتواند

مادۀ سی و ششم: پذیرش به صورت فردی و دسته جمعی در صلاحیت های هیئت رهبری میباشد

مادۀ سی و هفتم: هر نوع تبعیض و امتیاز فی مابین اعضا ممنوع بوده تمام اعضای بنیاد دارای حقوق و وجایب مساوی میباشند

مادۀ سی و هشتم: تمام اعضای بنیاد حق رأی دهی و رأی گیری را دارا بوده و میتوانند خود را به هیئت مدیره و هیئت تفتیش و كنترول كاندید نمایند

مادۀ سی و نهم: تمام اعضا به منظور رشد بنیاد، افكار خویش را به طور آزادانه بیان نموده میتوانند

مادۀ چهلم: هیچ یك از اعضا خلاف این اساسنامه كار كرده نمیتواند در صورت خلاف رفتاری حكم مادۀ چهل و دوم از طرف هیئت مدیره تطبیق میگردد

مادۀ چهل و یكم: هر عضو مكلف است تا مطابق به این اساسنامه برای یك بار مبلغ پنجصد افغانی حق الشمول و ماهانه دو فیصد از عواید خود را به عنوان حق العضویت به این بنیاد بپردازد

مادۀ چهل و دوم: پیروی از این اساسنامه از جمله وظایف اساسی اعضا بوده كه بی خبری از این اساسنامه عذر پذیرفته نمیشود

مادۀ چهل و سوم: هر عضویی که شرایط ذیل را مدنظر نگیرد، بدون قید و شرط از طرف هیئت مدیره از عضویت اخراج میگردد

ـ هر عضویی كه خلاف اهداف و اساسات این بنیاد رفتار نماید

ـ هر عضویی كه سبب تبعیض و جدایی بین اعضا گردد

ـ هر عضویی كه مسایل قومی، مذهبی، منطقوی و حزبی را دامن بزند

ـ هر عضویی كه این بنیاد را به منظور منافع شخصی خود استفاده نماید

ـ هر عضویی كه حق العضویت خود را شش ماه به شكل متواتر نپردازد

فصل پنجم

منابع تمویل و امور مالی

مادۀ چهل و چهارم: این بنیاد توسط حق الشمول، حق العضویت ماهانۀ اعضا و كمك های مالی اعضای بنیاد، هموطنان با احساس، مؤسسات كمك كننده و تاجران ملی تمویل میگردد

مادۀ چهل و پنجم: این بنیاد میتواند به منظور تمویل امور مالی خود از طریق طبع و فروش جراید، كتب، كست ها و تدویر نمایشگاه ها و كنسرت های هنری اقتصاد خود را بهبود بخشد و در امورات ذكر شده جواز لازمه از مقامات مربوط اخذ میگردد

مادۀ چهل و ششم: معاون دوم بنیاد در عین زمان مسؤول امور مالی میباشد

مادۀ چهل و هفتم: مسؤول بخش مالی در مقابل هیئت مدیره و شورای مركزی مسؤول و جوابده میباشد

مادۀ چهل و هشتم: وظایف و صلاحیت های مسؤول بخش مالی قرار ذیل است

ـ جمع آوری حق الشمول و حق العضویت از اعضا

ـ جلب كمك های مالی هموطنان با احساس و تاجران ملی

ـ مصرف وجوی مالی بنیاد در استقامت اهداف و اساسات بنیاد با تأیید رئیس بنیاد

مادۀ چهل و نهم: تمام كمك ها در هر یك از نقاط افغانستان به اساس ضرورت و عواید نمایندگی های محلی صورت میگیرد. در صورت ضرورت یكی از محلات و عدم كفایۀ عواید محل، هیئت مدیره تصمیم اتخاذ نموده كمك لازمه را نظر به بودجۀ مالی مركز انجام میدهد

مادۀ پنجاهم: در صورتیكه خلاف رفتاری و سوء استفادۀ مسؤول بخش مالی از طرف هیئت تفتیش و كنترول تثبیت گردد و یا در حالت استعفا و عزل، رئیس بنیاد شخص دیگری را كه دارای اهلیت كاری باشد، الی تدویر كنگره مؤقتاً انتخاب نموده به حیث مسؤول بخش مالی تعیین مینماید

فصل ششم

احكام متفرقه

مادۀ پنجاه و یكم: تصمیم در مورد انحلال بنیاد در مجمع عمومی اخذ و اعلان میگردد. بعد از انحلال بنیاد، وجوه مالی آن به یك سازمان اجتماعی دیگر كه اهداف نزدیك به این بنیاد را داشته باشد، انتقال داده میشود

مادۀ پنجاه و دوم: هیچ نوع تبعیض و امتیاز قومی، مذهبی، منطقوی و حزبی فی مابین اعضای این بنیاد موجود نمی باشد

مادۀ پنجاه و سوم: این بنیاد به خاطر ایجاد یك جامعۀ مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی و حفظ كرامت های انسانی در فضای دموكراسی فعالیت مینماید

مادۀ پنجاه و چهارم: این بنیاد در اجرای هرنوع فعالیت های اجتماعی و فرهنگی مطابق قوانین نافذۀ كشور دست باز دارد

مادۀ پنجاه و پنجم: این اساسنامه بعد از تصویب جلسۀ مؤسسان در شش فصل و پنجاه و پنج ماده تنظیم گردیده و بعد از تأیید مراجع مربوط نافذ میگردد

ومن الله التوفیق