تقویم ماه مبارک رمضان
در بارۀ ما
website counter
تصاویر پانزدهمین سالروز وفات شادروان بیانی
رمضان مبارک
صفحۀ یوتوب ما
صفحۀ فیس بوک ما

ایـن بـنـیـاد بـه یـادبـود از شـخـصـیت فـرهـنـگـی و ژورنـالیـست ولایت سرپل شادروان عبدالغفار بیانی كـه تـمـامـی عـمـر خود را در راۀ مطبوعات كشور صرف نـمـوده و به تاریخ ۱۷ جوزای سال ۱۳۷۹ هـجـری خـورشـیـدی مـطـابـق ۷ جون سال ۲۰۰۰ مـیــلادی جـهـان فـانـی را وداع گـفـت، نـام گـذاری گــردیـده اسـت. دفـتـر مـرکـزی این بنیاد در ولایت سـرپـل قـرار دارد. بنیاد اجتماعی و فرهنگی بیانی مـطـابـق قـوانـیـن نـافـذۀ كـشور به خصوص قانون سازمـان هـای اجـتـماعـی عـمل فعالیت داشته و در تـمـامـی مـوارد از قـانـون اساسی و قانون سازمان هـای اجـتماعی كشور پیروی مینماید. این بنیاد یك سـازمـان غـیـر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی بـوده و بـه هـیـچ یـك از احـزاب و سـازمـان هــای سیـاسـی وابـسته نمی باشد. این بنیاد آهوی طلایی کـه اثـر هـنـری و تـاریخی دوران باختری های بلخ بـوده و از طـلا تـپـۀ ولایـت جـوزجـان بـدست آمده اسـت را بـحـیـث سـمـبول خود انتخاب نموده است. هـدف اصـلـی این بنیاد منسجم ساختن روشنفكران، فـرهنگیان و بالخصوص جوانان با استعداد و مردم بـا احـساس افـغـانـسـتان در زیر یك سقف واحد به خاطـر بـلـنـد بُــردن سـطـح دانـش و رشـد فـرهنگ غـنـامـنـد كـشـور مـیـبـاشـد. بـرای معلـومات بیشتر به ایـنـجـا مـراجـعــت نـمـایـیـد. شرایط عضویت در ایـن بـنـیـاد درج اسـاسنامۀ بنیاد بوده و هر فرد از افـراد جـامـعـه اعـم از مرد و زن كه دارای شرایط مـنــدرج مادۀ سی و چهارم اساسنامۀ مذکوذ باشد، مـیـتـوانـد بـا مـطـالـعـه و قـبـول آن، عضویت بنیاد را كسـب نـمـایـنـد. مـا مـخـالـف هر نوع تبعیض و امتـیاز طـلـبـی فـی مـابـیـن افـراد جـامعه و اعضای بـنـیـادبـم وبرای هم حقوق مساوی را خواهانیم