نشرات در دنیای مجازی
در بارۀ ما
website counter
تصاویر پانزدهمین سالروز وفات شادروان بیانی
رمضان مبارک
صفحۀ یوتوب ما
صفحۀ فیس بوک ما

بنیاد اجتماعی و فرهنگی بیانی و کتابخانۀ مـیـر علـی شـیـر نـوایـی سرپل، از دیـر زمان بـه فکر چاپ مجدد دیــوان اســتاد قـاری مـحمـد عظـیم عظیمی بوده، ولــی تــا بـنــابـر دلایـلی تــا بـحـال عـمـلـی نـگردیده است. این وبــلاگ را بــه خـاطــر تـسلــی دل، ایـجــاد کــردیــم. امـیـد مـورد استفادۀ دوستان و علاقمندان قرار گیرد

این وبـــلاگ در گــیــرنــدۀ شـرح زنگانی و دیوان مکمل استاد قاری محمد عظیم عظیمی مـیـباشد. الـحــاج اســتـاد قــاری محمـد عــظـیـم عـظـیـمـی سـرپـلـی فـرزنــد قـاضـی مـیــرزا محمد اسمـعـیل بـن مـیرزا قاضی شمـس الــدیــن از احــفاد شخصیت مشهور حضرت میر روزه دار میباشد که مقبره شان در بـلـخ زیـارتـگـاه خـاص و عـام است. اسـتــاد عــظـیمـی به سال 1317 قـمـری در گذر تکانه خانۀ شهر سـرپــل مـتـولـــد شــده و پــس از اخـذ مبادی علوم در سایۀ تربیت پدر خویش که فقیه، ادیب، شاعر و خطاط توانا بود، دروس صرف و نـحــو زبـــان عـربــی، فـقــه، تـفــسیر، کــلام و تـجــویــد، همچنان حسن خـط را فـرا گرفت و در 12 سالگی قرآن کریم را حـفـظ کـرد و بــه انشاد شعر پرداخت. برای معلومات بیشتر در مورد استاد به وبلاگ مراجعه گردد. ا

برو به وبلاگ
برو به وبلاگ

شــبــکـــهٔ اجـتـمـاعــی فــیـس بــوک کـه در ۴ فبروری سال ۲۰۰۴ مــیـلادی تــوسط مــارک زاکـربرگ و دوستانش ادوآردو سوری، اندرو مک‌کالم، داستین مسکوتیز و کــریـس هـیوز در دانــشــگـاه هــاروارد بـه وجود آمد. در ابتدا نام‌نویسی در این شـبـکـه بـه دانشجویان دانشگاه هاروارد مــحــدود بــود، امــا بــا گـذشــت زمـــان درِ آن بـرای دانشگاه‌های شهر بوستون، آیوی لیگ و دانشگاه استنفورد نیز گشوده‌شد. پس از افـزوده شدن دانشگاه‌های مـخـتـلـف و دبـیرستان‌ها به لیست مجاز عـضـویـت در فـیـس‌بـوک، عضویت در آن به تدریج در دسترس تـمـامـی افـراد بـالای ۱۳ سـالـه، در سـراسـر دنیا قرار گرفت

بنیاد اجتماعی و فـرهـنـگـی بـیـانی نیز از این امتیاز مستفید شده و در سـال ۱۵ اگست ۲۰۰۵ در جمع کاربران این شبکه پـیـوسـت. صـفـحـۀ بنیاد اجتماعی و فرهنگی بیانی در فیس بـوک بـیـشـتـر از دو هزار و پنجصد نفر اعـضـای مجازی و بوده و تعداد شان روز افـزون اسـت. دریـن صـفـحـۀ مـطالب ادبی، عـلـمـی، فـرهـنگی، تاریخی، تفــریـحـی و سرگرمی به نشر میرسد. همچنان دوستداران میتوانند از ویدیوها و تصاویر مهم و ارزنــدۀ نـشر شــده در ایــن صـفــحــه اسـتــفـاده نـموده و لحاظاتی را با ما باشند. ا

برو به وبلاگ
برو به وبلاگ

در مــادۀ هــفــتــم اهــداف و اسـاسـنــامــۀ بـنـیاد اجتماعی و فـــرهـــنـــگــی بــیــانــی آمــده اســت کــه، در مورد رشد و انــكــشاف مـوســیــقــی مــحــلــی و كلاســیــك كــشــور ســعــی صـورت مــیــگــیـــرد و بــه خاطر رشــد جـــامـــعــه، انــجـــام دادن تـحــــقـــیـــقــــات عــلــــمــی، اقــتــصــادی و اجــتــمـــاعــی را بــه شـكـل انــفـــرادی و یــا مــشــتــرك با مــؤســسات رسمی و سازمانـهای اجـتـمــاعــی مــشـــابـه دایــر مــیــنــمــایــد، هــمــچـنـــــــان بـــه خــاطــر تــحــقــق اهــداف خــویـــش تــحــقــیــقــات عــلــمـــــی، كـنـفـرانــس هــا، جــلــسـات عـلـمـی و فـرهـنـگــی را دایـر مـیــنـمـایـد و در آخــر به مــنــظــور تــشــویـــق فــرهــنـگـیان فعالیت های هنری، عـلـمـی و فـرهــنـگـی و نـمـایشـگـاه هــای هــنـری، فرهنگی را ترتیب و تنظیم مینماید

بــنـابــر ایــن مـلـحــوظــات، صـفـحـه یــی را در یــوتـــوب نـیز تــدارک دیـدیـم تـا ایـن فـعـالـیت ها را به دسترس علاقمندان و فـــرهنـــگــیـــان عـــزیـــز قـــرار دهــیــم. دریـــن صــفــحـه میــتـــوانــیـــد از تـــصـــاویـــر ویـــدیــویــی نــشــسـت هـــا، مــحـافــــل یــادبـــود، نـمـایـشــگــاه هـــا و کــنــسـرت هــــا را دیــدن بــعـــمــل آورید

برو به یوتوب
برو به یوتوب

ایـن وبـلاگ نـیز اولین بار در سال 1390 هجری خورشیدی به فـعالیت رسانه یی آغاز نمود. هدف از ایجاد و نشر این وبلاگ بیـشـتـر مـسـایـل تـفـریـحـی و سـرگـرمـی بوده و موضوعات مـخـتـلـفـی چـون، داسـتــان هـای کـوتـاه، طـــنــز، شــعـــر، فــکــاهـیــات، پـنـد و اندرز، سخنان بزرگان، ضرب المثل ها از چـهـار گـوشـۀ دنـیـا، چـیـستان ها، مـعــمــا، کـاریــکــاتـــور و هـــزلــیـــات را در بــرمـیــگــیــرد. دریــن وبـــلاگ، تـــابـــحـال بـیـشـتـر از هـفـتـصـد عـنـوان از مـــوضــوعــات ذکـر شـده به نشر رسیده است

مـحــبـــوب الـــقــلـــوب در کنار طـــرح و دیــــزان مــرغـــوب، بــا داشـتـن مـطـالـب مـخـتـلـف در سه زبان دری، اوزبیکی و پشتو طرفداران خاص خود را دارد

ایـن وبــلاگ مـیـتـوانـد شـمـا را سـاعـت ها مصروف نگهدارد. هـمـچـنـان شـمـا مـیتوانید از این طریق با صـفــحات و سایت های مخـتـلـف تفریحی و سرگرمی آشنا شده و از این طریق بـه آنـهـا بــپـیـونــدیـــد. فــال وبـــــلاگ مـحـبـوب القلوب نـیــز یکی مـوضاعاتـیـست کـه مـیـتواند شــمـا را مــصـــروف و بـه گــمــان اغــلــب بــه شمــا خــوشــحــالـــی بـبــخــــــــشد. امـتـحـانـش مـجـانـی اسـت. ا

برو به وبلاگ

این وبلاگ در برگیرندۀ کتاب بازیهای عامیانۀ اوزبیکان جوزجان میباشد. این اثر توسط نویسندۀ مشهور کشور استاد محـمـد حلیم یارقـیـن ثبت و نگارش شده و در ســال 1369 هـجـــری خورشیدی در مطبعۀ دولتی کابل بچاپ رسیده است. این اثر نیز از جمله آثاریست که امروزه قابل دسترس نیست. بنابرین بـنـیـاد اجـتمـاعی و فرهنگی بیـانی اقدام به ایجاد این وبلاگ نموده و در نظـر دارد تـا در آیندۀ نزدیک این اثر را دوباره چاپ و نشر نماید. این وبلاگ بازیها و سرگرمـیـهـای عامیانۀ اوزبیکان جوزجانان را به معرفی گـرفـتـه کـه نـگـارنده آنرا در طول سال های (۶۳-۱۳۶۰) ثـبت و به نـگـارش آورده اسـت. اگـرچه خود نگارنده بسیاری از بازیهای به نگارش آمده را در زمـانش اجراء نموده و یا اینکه ناظر اجراء و برگزاری آنها بوده است، ولی به منظور ثبت دقیق و در نظرداشت تفاوت های کـمـی و کـیفی بازیها در قریه ها و شهرهای مختلف جوزجان، با شمار زیادی از باشندگان آنجا صحبت و مصاحبه نموده است. نگارنده با در نظرداشت ویژگی های بـازی هـای منـاطـق مختلف جوزجان، در بازی های مشترک و نیز بازی هـایی که تفاوت شان اندک بــوده و چشمگـیـر نـبـود، بـازی هـای ثـبت شده از ولسوالى سرپل را اساس قرار داده است

برو به وبلاگ

مـــلا تـــاج مــحــمــد ســرپــلـی یـــکــی از هــنــرمـــنــــدان مــشــهــور و پـُــر تــلاش کـشـور است. او در ولایــت ســرپل چـشـم بـه جـهــان کـشـوده و سالـیــان درازی را در عــرصــۀ مــوسیـقــی صــرف کـــرده اســـت. او عـضـویـت گروه هنری ظفر را دارا بود

گـــــروه هــنــری ظــفــر ظفر هنری گروهـــی بــه رهــبــری مـــحــمـــد شــفـــیــع عـظـیـمـــی در ســال 1357 در کابــل تـشــکــــیــل و بـــه فــعـــالـــیــت آغــــاز نـــمــــود. اســتــاد مــلا تـــاج مــحــمــد ســـرپــلــی در پـیـشــــرفـــت هــنــــــر مــوسیقی کوشیده و تا بحال با اجرای کنسرت های متعدد و جــالـب و بـا بـیـشـتر از پــنـــجـــاه آهــنــــگ در آرشیف رادیو تلویزیون افغانستان دل همگان را بدست آورده است

بـیــنــاد اجــتــمــاعی و فــرهــنــگــی بــیــانــی بـــه پــــاس خــدمــات شـــایــان فــرهــنـــگی اســتــــاد و جــمــعـــآوری سـروده هـایـــش در یــک مــجــمــوعــه اقـــدام بـــه ایــجــاد صــفــحــــۀ در فـیــس بـــوک نـــمــود. ایــن صــفــحــه در ۲۶ اگــست ۲۰۱۱ مــیـــلادی راه انـــــــدازی گــــــردیــــــد و تـــا بـــحــــال بــیــشـــتــــریــن عــلاقـمــنــدان را بــخــود جـلــب نمـوده و تعداد شان روز افزون است. ا

برو به وبلاگ

هــــدف مـــا مــنـسـجـم سـاخـتـن روشـنـفكــران، فرهنگيان و بــالــخــصوص جـــوانـــان بـا استعداد و مـردم بــــا احساس افــغــانــسـتان در زيــر يـك سـقــف واحــد بــه خـاطـر بـلـــنـد بـُـــردن سطـــح دانـــش و رشـــد فـرهــنـگ غـنامـنـد كـشور ميباشد

این وبـــلاگ بـــــرای بــــار نـــخـــست در سـال 1390 هجری خــــورشـــیدی بــه نـشرات خود آغاز نمود. نـام «بـــولـــوت» بــــــرگـــرفــتــه شــده از اسـم مســتـــعـــار شــــــــــادروان عــبـــدالـــغـــفـــار بــیــانــی بــوده و در زبـــان اوزبــیــکـی به مـعـنـای ابــر پُــر بـار مـیـبـاشـد

مــطــالـــب و مـحــتــویـــات ایــن وبـــلاگ را مـقـالات علمی، ادبـــی، تــاریـخــی، اجــتــمــاعــــی و نــوشـتــه های طنزی و انــتــقــادی تــشــکــیــل مــیــدهــد. هــمــچــنان در بخش «زنــدگــیــنــامــه هـا»، شــرح احــوال فـضـــلا، نـویسندگان، شـــعـــرا، بــزرگــان عـــلـــم و دانــش کــشـــور عـــزیــز ما و جــهــان قـابــل دسـترس است. درین وبلاگ تا بحال بیشتر از ششــصــد مــوضــوع و مـطـلب مـفـیـد و ارزنـــده بــه نــشــر رســیـــده کـــه بـیـشــتــریــن آن بــهـــــتــریــن مـــنـــــبــع و مؤخذ برای دانش آموزان میباشد

برو به وبلاگ

تــصـّــوف و انــســان کـتــابـیـست کـه بــقـلـــم تــــــوانــــای دانـــشـــمــــندِ فـــرزانـه اســتـاد پـــروفــیـسـور دکـتــور سید عــــبـــدالـــحــکــیــم شـرعــی جــوزجـانــی بــزبــان شـیـوا، آهـــنـــگــیــن و غــنــی تـــورکـــی اوزبــیــکــی تـــألــیــــف و ســـالـــهـــا قـــبــل در اوزبــیــکـــســتــان بــه الـفبای کریلی طــبــع و نــشــر شــده بــود کــه خــوشــبــخــتانه، بکوشش اسـتــاد عــبــدالـغـفـور دسـتـیـار از حــروف کــریـــل بـه رسم الـخــط عــربــی بــرگـــردان و در یـکـی از مـطابع کابل با قطع و صحافت عالی، بـســال 2012 مـیــــلادی در 413 صـفــحــه بــه کـمک مــالــی شــخــصــیـت فــرهـنـگــــدوست کـشــور جــناب الحاج محمد یوسف غضنفر توسط «بنیادغضنفر» بزیور طبع آراسته شد

چـــون کـــتـــاب در افــغــانــســتــان بــه نـــشــر رســیــده و انــتــقــال آن بـــرای هــمــوطـــنــان مــهــاجـــر و دور از وطن مــشـکل بـــود. بـنــاً بــیـنــاد اجــتــمــاعــی و فـــرهــنــگــی بــیــانــی و انــجــمــن کــلـتـوری بـــابــر دســـت بـــه دسـت هـم داده و اقـــدام به ایــجــاد این وبلاگ نمودند. خوشبختانه امــــروز ایـــن کــتــاب گــرانــبــهــا، در فـضــای مــجـازی نـیـز قــابــل دســتــرس اســت

برو به وبلاگ

مــلا تـاج مــحــمــد سـرپـلــی یـکی از هنرمندان مشهور و پُر تـلاش کـشـور اسـت. او در ولایـت سـرپـل چـشـم بـه جهـان کـشوده و سالـیـان درازی را در عرصـۀ مـوسیـقی صرف کرده است. او عضویت گــروه هنری ظفر را دارا بـود. گــروه هـنـری ظـفـر «ظـفــر هـنـری گـروهــی» به رهبری محمد شــفــیــع عظیمی در سال 1357 در کابل تـشـکـیــل و بــه فعالیت آغاز نمود. در این گروه هنرمندان هریک: عبدالرشید اکه انـدخــوی بـحـیث رباب نواز، شمس الدین، همایون منصوری، عبدالواحد رباب نوازان، شکرالله نی نواز، محمد اعظم عظیمی دوتارنواز، محمدالله نوری ماندولین نواز، صدرالدین انتظار، رشیده ژالــه، عبــدالاحــد سـحــر، محمد صابر عندلیب، خیر محمد چاوُش، دکتـور عـبـدالله درمـان و سایر جوانان با ذوق بحیث آوازخوانان در پیشرفت هنر موسیقی کوشیدند و چندین کنسرت جالـب و بیشتر از پنجاه آهنگ را در آرشیف رادیو تلویزیون افغانستان ثبت نمودند. بیناد اجتماعی و فرهنگی بیانی به پاس خدمات فـرهـنگی این گروه و جمعآوری سرود های اجرا شده، در یک مجموعه اقدام به ایجاد صفحه یی در یوتوب نمود. این صفحه در سال ۲۰۱۲ میلادی راه اندازی گردید و تا به حـال قـنـاعـت علاقمندان را حاصل نموده است. ا

 

برو به یوتوب

کتاب هایی که در آیندۀ نزدیک چاپ خواهد شد

وبلاگ ستاره ها «یولدوزلر» در بـرگیرندۀ شرح احوال زندگانی شاعران و نمونۀ آثار شان، از قدیـم تا اوایل قرن دهم هجـری میباشد. این وبــلاگ گرفته شده از کتاب «اوزبیک شاعرلری» یـعـنی شاعران اوزبیک بوده که به کوشش و اهتمام محترمه آیخان بیانی تنظیم و جـمـع آوری و در ســال 1369 هــجـــری خــورشیدی در مطبعۀ دولتی کابل بچاپ رسیده است. مآخذ و منابع مهم این اثر عبارت از اینهاست: الـف. تـاریــخ ادبـیـات اوزبـیـک، پروفیسور نتن ملـله ییف، چاپ سوم، تاشکند 1976 مــیـلادی. ب. تـاریـخ ادبـیـات اوزبیک، جلد اول، نشرات «فن» تاشکند 1978 میلادی. ج. ادبـیـات اوزبـیک، جلد اول، تاشکند 1959 میلادی. د. نـمـونۀ از لهجه های تورکی، سعادت شاکر چغتای، چاپ ترکیه، جلد اول. هـ. شعـر اوزبـیـک در نیمۀ دوم قـرن پانزدهم، مرحوم ایرگش رستموف، مسکو 1963 میلادی

در حال حاضر این کتاب «اوزبـیـک شـاعـرلـری» کمـیاب بوده و قـابـل دسـتـرس نـیـسـت. بـنـیـاد اجتماعی و فرهنگی بیانی بـخـاطـر دستـرسی همه بـه این کتاب مهم و ارزنده، اقدم به ایــجــاد ایـن وبــلاگ نـمــوده و در آیـــــنــــدۀ نـــزدیــک چــاپ مــجــدد آنـــرا نــیــز در دسـت خـواهـد گــرفـت. کار بالای این وبلاگ جریان داشته و تا بحال تکمیل نشده است

برو به وبلاگ