نوایی اثرلری، لغتلر اولکن خزینه سی
در بارۀ ما
website counter
تصاویر پانزدهمین سالروز وفات شادروان بیانی
رمضان مبارک
صفحۀ یوتوب ما
صفحۀ فیس بوک ما

كـیـمـگـه بـاریـب ایـتـه یـن... ایـن ترانه ی زیـبـا را شـاعر گرامی شهباز ایرج ساخته اسـت و فـرهـاد دریـا هـم خـیلی زیبا اجرا كـرده است. زیـبـایـی این آهنگ از دیدگاه مـن دو مسـئلـه ی مهم دارد یكی این كه فـرهـاد دریـا از مــحــدود خــوانـنــده هـای افـغـانـسـتـان اسـت. كـه در اجرای آهنگ هـای اوزبـیكی مشكل لهجه ندارد و ترانه را خـیـلـی بـه زیـبـایی اجرا می كند و حتا فـكـر كـنم شاید شاعر آن حظ ببرد و كیف كـند و زیبایی دیگری كه آهنگ دارد او این است كـه تـرانـه ی اوزبـیـكـی در چـوكـات موسـیـقـی فارسی اجرا شده اون هم در سـاختار آهنگ های فرهاد دریا، و ترانه ی این آهنگ هم خیلی ساده... ا

دانش اندوزی و فـراگـیــری فـنــون ادبی و هـنــری از ســجـایـــای بــرازنــدۀ کسانی مـحـسـوب میگردد که دارای ذوق سلـیـم و صاحب دیـد وسیـع بـاشـنـد. مـردم ادب پـرور انــدخــوی همـانـند دیگر شیفته گان سرود و سخن از روزگاران قدیم تا امروز با ایــن روحــیــه آمــیـزش یـافـته، در پرورش گلبرگ هــای نـفـیـس ادب و هـنـر از خـود سلایق ویــژه یی نشان داده اند. منجمله گــرایـش مـهـر ورزانــۀ شـان در آمـوزش و گسترش هـنـر ظـریف موسیقی کلاسیک (نــوا هــای قــدیـمه به خصوص اوزبیکی) شــایـان یــاد کــرد اسـت. هـنـر دوسـتان در مــحــافــل هـنـری به نوا های روح نواز رامشگران با اشتیاق... ا

قـرن‌ها پیش جوگی‌ها در سفر ‌های بدون مــرز شان به افغانستان آمدند. هیچ کس نمی‌دانـد دقـیـقاً چـه وقـت؟ یـا چطور؟ اما همه می‌گویـنـد کـه آنـها سال‌ها پیش به این مـمـلــکــت آمــده‌انــد. هــیــچ کـــس نمی‌دانـسـت، آنـهـا کـجا می‌خوابند؟ کجا بـچـه‌هـایـشـان را بـه دنـیا می‌آورند و کجا بـا همدیـگر جمع می‌شوند؟ اما آنها بودند کـه هـمـیـشـه اولـیـن و تازه‌ترین خبر‌ها و کشف‌هـای دنیا را یا حداقل خبر کشف‌ها را برای مردم افغانستان می‌آورده‌اند. مثل مسافران جادویی که خبر‌های ســرزمـین های راز و رویا و جـادو را بـــا خــود حـمـل مــی‌کــرده‌انــد. شــایـد آنـهـا در ابــــتـــدا خیمه‌هایی همراه داشته‌اند... ا

افـغـانستانده تورک- اوزبیک خلقی نهایت ده ستم کـورگـن ایـل- اولــوس. بــو ایــل- اولـــوس قـنـچـه هـم اوزاق تــاریـــخــــی اوتـمـیـشـگه ایگـه بـولـیـب بابا- اجدادلری کتـتـه خـان و خاقانـلیـکـلر قـوریب، دواریـغ ســـوریـب کـیـــلـگـن بــولـسه‌لـــر هـــم، قـالــه‌ویـرسـه اولـر سونگـی بـیـر- ایکـّـی عصـر مـابـیـنـیـده اوشـبـو چـیـگـره‌لـــــرده قـیـینـاق و قیـیـنـچـیـلیـکـلر آستیده حیات کیچیریب، شو بــاعـث مـدنـی- تـاریـخی، تیل و ادبیاتلری ایـزیلیب- یینچیلیب کیلگن خـلـق. اوشـبـو خـلــق نـیـنـگ محکـومیت تاریخی هنوزگچه هم سونگی ایکّی عصر آره‌سـیـده کـورگـن نـقـصـانـلـرنـی بـرطرف قیلیشگه امکانیت تاپه‌آلمه‌گن... ا

نوایی یره‌تگن منظوم و منثور اثرلر، اۉزی نینگ سۉز بایلگی نقطه نظردن یـلغـوز اۉزبـېک تیلی‌گینه اېمس، بلکه بوتون تورکی تیللر اوچون اولکن خزینه دیر.

نــوایــی نـیـنـگ اۉز زمـانـیـدن بـاشلـب حـاضرگچه، اونده‌گی سۉزلرنینگ ایضاحلش اوچون تورلی حجم و یۉریــقــده‌گــی سۉزلـیـک/فـرهـنگ/لغتلر تألیف اېتیلگن. بو سۉزلیکلرنی ایکی گــروهــگـــه اجــره تـیــش ممکن:ـ

بیرینچی گروه: بــولـر مستقل و ایری کتاب شکلیده تألیف اېتیلگن. بدایع اللغت، سنگلاخ، نوایی لغتی، لغـات نـادرعلی، ... بولرنینگ کۉپلری «در بارۀ زبان، خط و فرهنگ نویسی تورکی» کتابده تانیتیلگن. («در بارۀ زبان، خط و فرهنگ نویسی تورکی»، حلیم یارقین و دکتور شفیقه یارقین تألیفی، افـغـانستان آیدین فرهنگی انجمنی نشری، کابل: 1385، 57- 68 بېتلر)ـ

ایکینچی گروه: بــو لـغـتـنـامـه‌لـر مستقل کتاب بۉلمه‌ی، بلکه قۉشیمچه شکلده نوایی اثرلری قۉلیازمه لری‌نینگ بـاشـی یـا اداغی و یا هم حاشیه‌سیگه، بیلیملی و خبیر کیشیلر یا هم کاتبلر تماندن یازیلگن: «لـغـت امیـر نـوایـی»، «در بیان لغت خمسۀ نوایی»، «حل لغت خمسۀ نوایی»، «خمسه با حل لغت»، «فـرهـنـگ حضـرت مـیـر علـیشیر ملقب به النوایی»، (اوشبو کیچیک لغتنامه نوایی نینگ غزلیات دېوانی «خـزایـن الـمـعـانـی» گـه آخوند بن میر حسن چهارجویی تماندن میلادی 1869 نچی ییلی قۉشیلگن) و باشقه‌لر.

شـونـیـنـگـدېـک، اۉزبـېکستان علوم اکادمیسی، ابوریحان بیرونی نامیده‌گی شرق‌شناسلیک انستیتوتی نـیـنـگ قـۉلیازمه‌لر خزینه سیده، نوایی «خمسه» سی (7863) سانلی قۉلیازمه سینینگ حاشیه سیده (7700) ته قیین و چیگل سۉزلر ایضاحلنگن. (قره‌نگ¨در بارۀ زبان، خط و ...، 57-58 بېتلر)ـ

 

اۉزبېکستانده اوشبو ترماقده بیر نېچه ییریک و کیچیک سۉزلیک تألیف اېتیلگن:ـ

 

ـ۱. «نوایی اثرلری تیلی نینگ ایضاحلی لغتی»: بو سۉزلیک تۉرت جلددن عبارت بۉلیب، اونی ا. کونونوف، ع. قیوموف، ش. شکوروف، ع. هییت متوف لر پروفیسور اېرگش فاضلوف نظری آسـتـیـده تـألـیـف اېتگنلر. (تاشکېنت: 1983-1985)ـ

 

ـ۲. اۉزبېک کلاسیک متـنـلـری نـیـنـگ اۉقیـشـیده قۉللنمه قیسقه لغتنامه، پارسا شسمی یوف و ر. س. ابراهیموف، تاشکېنت: 1953.ـ

 

ـ۳. علیشیر نوایی اثرلری لغتی، تاشکېنت: 1972،ـ

 

ـ۴. نوایی اثرلری اوچون قیسقه‌چه لغت، باتیر بېک حسنوف، تاشکېنت: 1993.ـ

 

بیراق، بو سۉزلیکلرگه قره‌مه‌ی، نوایی اثرلریده‌گی برچه سۉزلرنینگ ایضاحی و شرحی اوچون اولر حالی هم یېترلی و «مشکل گشا» اېمس. جدا کۉپ تورکچه، عربچه و فارسچه سۉزلرنینگ معنا و شرحی اوشبو اېسلنگن سۉزلیکلردن تاپیلمه‌یدی. شونینگ اوچون، اوشبو ترماق‌نینگ فدایی انسانلریدن بیری، قدردان دوستیم پروفیسور بېردی یار یوسفوف بیر قنچه پیتلردن بېری، نوایی اثرلری تۉلیق سۉزلیگی تألیفی اوستیگه ایزچیل ایش آلیب بارماقده. او کیشی گاهیده بیران نادر و قیین سۉزلرگه اوچره‌گنده، لطف اېتیب کمینه گه مراجعت قیله‌دی و معناسینی اخته‌ریب، تاپیشگه یاردم سۉره‌یدی. بیر کونی اۉزبېکستان علوم اکادمیسی، علیشیر نوایی نامیده‌گی تیل و ادبیات انستیتوتده بېردی یار داملانینگ ایشخانه لریده اوچره‌شگنیمیزده، او کیشی نوایی نینگ قوییده‌گی شعرینی مېنگه اۉقیدی:ـ

 

فلان مسخ اگر چین دېسون، یۉقسه عکس

انــیــنـــگ اصــل ذاتـیــغــه نــې بــــاک دور

کــه کــایــاک نـــی عـکـس هـم قـیـلـسه‌لر

وقـــوف اهـــلـــی آلــیــنــده کــــــایــاک دور

 

داملا بو شعرده‌گی «کایاک» سۉزی نینگ مـعـنـاسـیـنـی یـانـیـده‌گی هیچ بیر سۉزلیکلردن تاپالمه‌گنینی أیتیب، بونینگ معناسینی تاپیشگه کمک قیلیشیم نی ایسته‌دی.

مېن اېـسـه «کـایـاک» سـۉزیـنی کۉپلب سۉزلیکلرده ایزلب، تاپالمه‌دیم. شونده مېن «کایاک» نی ایزلب، تاشکېنتده‌گی ایران ایلچی خانه‌سی کتابخانه‌سیگه مراجعت قیلیب، او یېرده‌گی تورلی سۉزلیکلرنی کۉزدن اۉتکزدیم. نهایت، علامه دهخدانینگ «لغتنامه» سیده اوشبو سۉزنینگ معناسی تاپیلدی.

او یېرده «کایاک» اسکیمولرنینگ، ایکی تمانی بیر خیل بۉلگن (دوک سیمان) مخصوص قَییقی/ قایقی معنا قیلینگن اېکن! بو خیل قییق/قایق حاضر قَییق المپیکلرده سوزیش مسابقه‌لریده قۉللنه‌دی.

شونده مسأله‌نی بېردیار داملاگه أیتیب، شعرنی سینچیکلب چیقدیک. قره‌سک، «کایاک» سۉزینی تېسکری قیلیب (یعنی آخردن هم) اۉقیلسه، ینه هم اۉشه «کایاک» اۉقیله‌دی! دېمک سۉزنینگ معناسی و اسکیمولر قَییقی نینگ توزیلیشی و استعمالی، شعرده‌گی مضمونگه بوتونله‌ی تۉغری و ماس توشه‌دی. قیزیغی شو که حاضرگی اۉزبېکچه «قَییق» شکلی هم عیناً «کایاک» سینگری اۉنگدن یا سۉلدن اۉقیلسه، بیر خیل دیر! شونده، ایکله میز حضرت نوایی نبوغی و تیلی نینگ بایلیگی گه ینه بیر بار قایل قالیب، اونگه تثنالر أیتدیک.

کۉپ مدتدن سۉنگ، مېن اوشبو سۉزنی دکتور عباس آریانپور کاشانی و دکتور منوچهر آریانپور کاشانیلرنینگ انگلیسچه-فارسچه سۉزلیگیده هم عیناً شو املا و شو معناده اوچره‌تدیم کایاکkayak قیزیغی شوکه انگلیسچه (kayak) هم شو یازووده ایکّی تماندن اۉقیلسه، بیردېک اۉقیله‌دی!

دېمک، «کایاک» سۉزی تورکچه‌دن انگلیسچه گه اۉتیب، اۉزلشتیریلگنی گمان سیره‌له‌دی! چیندن هم، اروپا عالملری نینگ تحقیقاتیگه کۉره ایتالوی تیل نینگ 40%، انگلیس تیلی نینگ 20% و آلمان تیلی نینگ 17% سۉزلرینی تورکی سۉزلر تشکیل بېررمیش. (در بارۀ زبان، خط و ...، 20بېت) نوایی نینگ روحی شاد بۉلسین!

یازوچی: محمد حلیم یارقین

 

محمد جان ولد بدل مشهـور بـه بـنـگیـچه تــاشــقـرغــانــی در سال 1307 هــجـری شمـسی در گــــذر ایــش مـحـمــد بـیـک نـاحـیـۀ اول شهـــر تـــاشــقــرغـان مـرکـز ولـسوالــی خـُلــم در یک خانـوادۀ هنرمند تــولــد شده است. پــدرش بـه اسم بـدل مشهــور بــه بــدل مـست تـاشـقـرغـانی بــوده بـه نـواختن دمبوره مهارت داشـتـه، بـنـگـیـچـه پـدرش را درسن 2 سـالـگی از دست داده تـحـت تـربـیــۀ مــادرش قـــرار گـرفـت. در سـن خــورد سالـی نزد مـلای مـحـله به فرا گیری دروس دینی پرداخته، کـتـب مـتـداولـه را الــی پـنـجﮔــﻧـﺞ، قـرآن کـریـم، غـیـاثـی و دیــوان حـــافــظ تــمـام نــمــــوده در ســـــال 1329 هــــجــــــری شمسی بـه خدمت عسکری... ا

وقـتـی بـا خـیـر مـحـمد چــاووش ملاقـات میـکـنـیـد، انسانی حلیم و مـتـواضـع و در عین زمان بـا مـنـاعت و سربلند را در برابر خـود مـی‌بـیـنـیـد. مـنـاعـت نـفـس و غرور مشـروع انـسـانی او در عین فـروتـنـی، از اعـتـمـاد بـه نـفـس و روحـیـۀ بـلند اتکا به خــود و بــاور هــای مـلـی او سر چشمـه می‌گـیـرد. یکجا با این روحیه، پـیـگیری در کـار، عـشـق و عــلاقۀ پــایــان نـاپـذیـر به مـوسیـقـی مـلـی و باور به موفقیت درین ساحه او را از دیـگـران مـتـمـایز می‌سازد. آهـستـه و شمــرده حــرف مــیــزنــد، بــا قـاطـعـیت از فکر و نظر خود دفاع می‌کند، شـوخ طـبـع و بـذلـه‌گــو است، با تبسم و صمیمیت شما را استقبال میکند... ا

هـنـر هـمـانـند شعر و ادبیات تراویدۀ ذوق و استعداد زیبایی شناختی انسان و نماد احساس و انـدیشـه های ظریف و تلطیف شدۀ اوست. انـسان نـه تنـهـا بـا ایـجاد و ابـداع پـدیـده هـای هـنـری ذوق و سلیقۀ زیبایی شـنـاخـتـی خـود را اقـنــاع و رشد مـیـدهـد، بـلـكـه درد ها و نیاز های روانی و حسّی خـود را نیز از راه شنیدن یا دیدن آن تسكین می دهد و بر طرف مـیـكـند. از هـمـیـن رو، تـا انسان بوده و هست، هنر با او هـمـراه است و مانند همه نماد های گونه گون فرهنگ بشری یكجا با نسلهای آدمــی پـویـه تـاریـخ را در نـور دیــده، فـراز و فرود هـای تـحــول و دگـرگـونـــی هــا را پذیرا شده است. ا

سـیـد کـبـیـر کمـال رحـمـتلی استاد غفار کـمـال نـیـنگ اوغلی دیر. سید کبیر نینگ قـولاغــی بـالــه‌لـیـگـیـدن دوتـار نــوالری و کلاسـیـک آهـنـگ‌لـر بیلن تانیش. آته‌سی رحـمـتـلـی اسـتـاد غـفار کمال افغانستان نـیـنـگ مـشـهـور کـلاسیـک خواننده‌لریدن بیری بـولـگن. سـیـد کـبیر ایندی رحمتلی آتـه‌سی نیـنگ ایزینی ایزلب بارماقده دیر. اوزیـنـی ایتـیشیچه: «اوزبیک خلقی نینگ اصل مـوسیقی‌سی دوتار دیر و مین دوتار بـیـلـن ذوقـلـنـه‌مـن. کـلاسـیک موزیک‌لر و فـلـکـلـوریـک قـوشـیقلرنی هم اوقویه‌من. الـبـتـه بـرچـه‌سـیـنـی اوز رحـمـتلی آته‌م، استاد غفار کمال دن اورگه‌نگنمن». سـید کبیر اوزبیکستان‌لیک... ا