چاه های نفت و تَفَحّص آن در سرپل

سـرزمـیـن شاداب و سرسبز سرپل از قدیم الایام مرکـز تـمـدن بــوده و از جـمـلـه شهـر هــای مـعروف خراسان محسوب می گردد. بـه هـمـیـن دلیل علم و فرهنگ و صنعت در جوزجانان باستان رشد قابل ملاحظه نموده انـواع و اقـسـام صنایع دستی از قبیل گلیم بافی، حَجّاری، نجّاری، چرمگری، مسگری، کــلالی، آهـنـگـری، بـافـنده گی، معماری و دیـگـر حـرفـه هـا پـیـشـۀ بــاشـنـدگـان ایـن ســرزمـیـن را تـشـکیل میدهد. از جملۀ این پیشـه هـا یـکـی هم صنعت باروت سازی و فـن آتـشـبـازی مـیـباشد. تاریخ دقـیـق ایـن صـنــعـت در ولایـت سرپل معلوم نیست. به اسـاس اظــهــارات صــاحـب نــظـران، زمـان حکومت امـیـر عـبـدالـرحـمـن خــان بــه بعد را میتوان آغاز تاریخ رایج شدن باروت سازی دانـسـت. بـه اســاس مـعــلـومات به دست آمــده، از بــاروت ســازان اولــی سرپُل: ملا عـبــدالـحـکـیـم، اسـتـا حلیم نظر آسیابادی و استا بابه مراد اُلقانی (ایلخانی) بوده انـد، بـعـداً استا عبـدالکریم فن باروت سازی را از نزد پدر بزرگوارش ملا عبدالـحـکیم فرا گرفته به رُشد و توسعۀ این صنعت تلاش نموده با تربیۀ شـاگـردان تـوانـسـت بـاروت مـورد نیاز سـرپـل، شـبـرغـان، مـزار شریف و میمنه را تـدارک دیـده در راه سـازی و امـور تعمیراتی جهت بدست آوردن سنگ های تعمیراتی از طـریـق انـفـجـار دادن بـاروت، ایـن صنعـت را توسعه داد. ا

در بارۀ ما
website counter
تصاویر پانزدهمین سالروز وفات شادروان بیانی
رمضان مبارک
صفحۀ یوتوب ما
صفحۀ فیس بوک ما

مـیـدانیـم کـه رشـد اجـتـمـاعـی هر جامعه متناسب است با رشد فرهنگی هر جامعه و متناسب است با رشد مـعـارف یا آموزش و پرورش آن جامعه. بنابرین در هر محیطی که سطح آموزش و سواد بالاتر بوده، شمار افراد با سواد وتحصیلکردۀ آن بیشتر باشد، بـه هـمـان انـدازه محیط اجتماعی آن تغییر پـذیـرفـتـه، آن جـامـعه مدنی تر و آن محیط روشنفکـرانـه تـر مـیـگـردد. اگـر ما به دیروز نزدیک سرپل یعنی از 1300 هـ.ش بدینسو نظـر بـیـنـدازیـم، مـی بـینــیـم کـه سرپل با وجـود دُور بـودن از مـرکـز کشـور، نـداشـتن راههای مواصلاتی، نبود وسایل سمعی و بـصـری، نـبود مکاتب عصری و آموزش های نـویـن، بــاز هـم شهـری فـرهـنگی و کانون معرفت در میان شهر ها و ولایــات شـمــال افـغـانـسـتـان بـوده است. درین شهر وجود مدارس دینی، دارالعـلـومـهـا و مـکـاتـب یــا آـوزشگاه های عنعنوی و خانگی هم برای پسران و هم برای دختران آن زمینۀ آموزش سـواد و کـسب دانـش و معلومات را فراهم گـردانـیــده بود. دریــن آمـوزشگاهـهـا قـرآن کـریـم و عـلوم دینی، دواوین شعرایی چون خواجه حـافـظ، شیخ سعدی، امیر علیشیر نــــوایــــی و بـابـا رحـیـم مشـرب تـدریــس می گردید.

در دامـنـۀ تـپـه هـای شرقـی شهر سرپل مـزاری هـست که از سالیان قدیم معروف بوده، مردم از ناحیتهای دور و نزدیک، برای زیـارت و اتـحـاف دعــا در آنـجـا می آیند. تا سال 1327 شـمـسی، صـاحـب این تربت درسـت روشـن نـبـود و بنام امام خورد یاد مـیـشد. ولـی کتـیـبۀ دور گنبد آن که بخط کـوفـی اسـت در آن سـال تـوسط یکـی از فاضلان معاصر سرپل- مرحوم قاری محمد عظیم عظیمی خوانده شد و معلوم گردید که این تربت از حـضـرت یـحـیی بن زید بن علی بن حسین بـن عـلـی کرم الله وجهه اسـت. قـبـل از آنـکه کتیبۀ این مزار را قید کنیم، لازم بنظر میرسد که بصورت مختصر در بارۀ زندگی جد و پـدر حـضـرت یحـیی و نیز بطور مفـصـل تاریخ زندگانی خود وی با اسـتـنـاد کـتـابـهـای تــاریـخ نـگـاشـته آید.

در نتـیـجـۀ حـادثـۀ جـانکاه کربلا (سال 61 هـجـری) از فـرزنــدان بـنـی هـاشـم تـنـها جـوانــی علـیـل کـه عبارت از رین العابدین علی(رض) بود با چند کودک بــاقـی مـاند. زیـن العابدین علی بن حسین(رض) عراق را تـرک گـفـتـه بـه مـدینه مراجعت کرد. در زهـد و معرفت مشهور بود. در محرم سال 94 یا 95 هجری در گـذشت و در قبرستان کنار مدینه مدفون گردید.

هـدف از ایـن نـوشـتـه بررسی کوتاهی از پـیـشـیـنـه سینما، تیاتر، داربازی، نقاشی و غیره در ولایت سرپل است.

سـیـنـما: تاریخ نخستین آغاز نمایشهای سینمایی با تأسیس نمـایـنـدگـی تـفحص نفت و گاز در شهر سرپل ارتباط می گیرد. چـنـانـکـه مـعلوم است این ریاست در برج سـنـبـلـه ســال 1334 ایجاد گردید و دیری نـگـذشـت در بندر شبرغان در کرانه دریای سرپل دو ساختمان دو حلقه ساخته شد. در یکی از این ساختمان ها شعبات اداری و مـکـتـب تـربـیـه بـرمـه کـاری و در دومی مـتـخـصـصان اتحاد شوروی سابق و قت با خــانـــواده هــای شــــان اقـامت داشتند. برای سرگرمی این متحصصین و کارمندان داخــلـی از طـرف شــب فلمهایی نمایش داده مــی شد. در اوایل فلم ها در یکی از اتاق های بزرگتر نمایش داده می شد و بعداً، بویژه

ولایــت سـرپــل از جـمـلۀ ولایات باستانی کــشــور بـوده، هــوای زمـستان آن سرد، تــابــستـان آن گـــرم و آب و هوای مناطق کــوهــستـانــی آن گوارا است. این ولایت دارای چــراگـاه های سرسبز وسیع است که برای تربیه و نگهداشت حیوانات خیلی مساعد است. تقریباً 80 فـیــصــد مــــردم دهــات مصــروف زراعــت و تـربیۀ مواشی بـوده، از طـریـق مصرف محصولات حیوانی امرار حیات و معیشت می نمایند.

پـیـشــۀ مـالـداری در ولایــت سرپل نقش عمده در تقویۀ بنیۀ اقتصاد جامعه داشته، ستون فقرات اقتصاد مملکت را تشکیل میدهد. مردم زحمتکش ما از زمانه های قدیم به اینسو تربیۀ حیوانات را پیشۀ عنعنوی خود دانسته، در رشد و ارتقای سطح تولیدات حیوانی علاقه مندی زیاد دارند. انواع و اقسام مختلف حیوانات مانند گاوهای شیری از نسل گاو های وطنی سیستانی، کنری و نسل های مختلف بُز و گوسفند مانند گوسفند قره قُل، عربی، قندهاری، قته غنی، غلجایی و انواع اسپ ها از نسل های مختلف مانند اسپ سمن، سُرخون، اسپ توروق، مُشکی، اسپ جیرن و به همین قسم اُشتر و مرکب، و انواع مختلف طیور مانند مرغ های خانگی، فیل مرغ، مرغابی و غیره نگهداری می گردد. ا

بــســـم الله الــرحــمـــن الـــرحـــــــیـــــم

رشــتـــه غـــه چــیـکـتـی نـیـچـه دُرّ یتـیم

بـه همـگان روشن است که علم و معارف راهنمای بشریت بوده، سنگ بنای تــرقی و تـعـالی جوامع بشری را تشکیل میدهد. بــدون اکـتـسـاب عـلم و دانش رسیدن به اهــداف مُعین و پی بردن به رموز طبیعت، دستـرسـی بـه آن و اسـتـفـادۀ مـعـقـــول از امـکـانات طبیعت غیر ممکن خواهد بود. بهـر حال انسان ها توانسته اند به اساس مـطــالـعـه و تـجـربـه، بـسیاری از راز های نا مـکـشـوف طـبیعت را شناسایی و از آن بـه نفع خود استفاده نمایند. کسب علم و دانـش از هـمـان زمــان نـخـسـتـیـن دوران زنـدگی انسان ها همراه بوده است، ولی با گذشت زمان، با به میان آمدن اختراعات و اکـتــشــافــات زمـیـنه های بهتر آموزش مساعد گردیده است. ا

انــبــار کـجــاسـت؟ انـبـار اکنون بنام سرپل مـعـروف بــوده و امــروز یـکـی از 34 ولایـات افـغـانـسـتان است که دارای منابع سرشار نـفـت و گـاز بـوده کـه در نـوع خود کم نظیر است.(1) نـام کهـنتر سرپل عبارت از انبار و یا انبـیر است از جملۀ شهر های جوزجان و پـایـتـخـت آن بــوده اسـت اصـطـخری و ابن حـوقــل (قـرن چـهــارم هـجــری) نیز انبار را پـایـتخت جوزجان و مقام شاهان آل فریغون (250- 401 هـ) میـدانـنـد. یـاقوت حموی در معجـم الـبـلادان مـتوافی قرن هفتم هجری در یـک جـا بـنـام انـبــار و جــای دیــگر آن را به شکل انبیر نگاشته مقتل امام یحیی بن زید بن علی (امام زین العابدین) بن حسین بـن عـلـی (ع) مـیـدانـد. اما بنابر قول مؤلف حــدود الــعـالـم (قـرن چـهـارم هجری) انبار شهری بوده است آبادان و جای بازارگانان و بارگۀ بلخ بــر دامن کوه بقول اکثر مؤرخان و جغرافیـه نگاران انبار از یک طرف پایتخت آل فـریـغـون و از جـانــب دیـگـر بارگۀ بلخ (بندر تجارتی بلخ) مرکز... ا

ولایت سرپل که در دامنۀ شمالی تیربند تُرکستان موقعیت دارد، بین 35 درجه و سی دقیقۀ شرقی تا 36 درجه و 13 دقیقۀ شمالی و 66 درجه و 30 دقیقۀ جنوبی و 65 درجه و دو دقیقۀ شرقی واقع است.

ارتفاع ولایت سرپل از سطح بحر از 640 متر در مناطق هموار تا 1750 متر در مناطق کوهی میباشد. در ولایت سرپل رودی که اصلاً از کوهستان جنوبی و جنوب غربی سرچشمه گرفته که بنام آق دریا یاد میگردد، دره های سرسبز مناطق کوهستانی را آبیاری نموده و با رود دیگری که از کوهستان سانچارک سرچشمه میگیرد بنام قره دریا می گویند در حصۀ جنوبی شهر با هم یکجا میگردد که دو طرف شرقی و غربی شهر سرپل را آبیاری و سرسبز می نماید و در نتیجه آب آن به ولایت جوزجان یعنی شهر شبرغان رسیده، شهر و مُضافات آن را آبیاری و سرسبز میکند.

زمستان ولایت سرپل سرد و از صفر تا منفی ده درجۀ سانتی گراد است، دارای بارش های برف و باران میباشد و تابستان آن بعضاً گرم خشک و گرم مرطوب بوده، درجه حرارت تا سی و هشت و چهل درجۀ سانتی گراد میرسد.

کوهستانات ولایت سرپل دارای احجار کوهی مختلفه بوده معادن زغال سنگ و فلزات سیاه و نجیبه در آنها امکان پیدایش دارد، چنانچه در حصۀ سه کوه در جنوب این ولایت در زمانهای سابق حفریات بخاطر دریافت طلا صورت گرفته که رگه های مس در مغاره های حفر شده معلوم میگردد. مناطق ولایت سرپل از نگاه زمین شناسی در نتیجۀ حرکات تکتونیکی جدید اوقات نیوجین کوارترنری به وجود آمده و در امتداد دامنۀ شمالیء تیربند تُرکستان موقعیت داشته و از نگاه پیدایش و تجمُع هایدروکاربن ها (نفت و گاز) از این که در بال جنوب غربی وال اندخوی در حصۀ آخرین فرورفتگی دولت آباد و نوبۀ خویش به حوضۀ عمومی نفت و گاز خیز قره قُم ارتباط داشته خیلی ها دلچسپ است. ولایت سرپل از نگاهِ معادن نفتِ دلچسپی توجّهِ همگان را به خود معطوف نموده، بنابرآن لازم می افتد در مورد تفحّص و اکتشاف این مادّۀ پُرارزش انرژی قدری روشنی انداخته شود. صفحات شمال کشور که بیشتر از یک صد هزار کیلومتر مربع مساحت دارد، دارای احجار رسوبی بوده، برای تجمع نفت و گاز مساعد میباشد. ساختمان های دَور و اطراف ولایت سرپل نیز از نگاهِ نفت غنی شمرده میشود، چنانچه در مورد ساحه های نفت و گاز شمال افغانستان در اواخر قرن هجدهم زمین شناسانی چون کریس باخ، هایدن و فیورن موضوع را در زمان خویش تحت مطالعه قرار داده، در نتیجه موجودیت نفت را در ولایت سرپل در کوه اونگوت وانمود کرده اند که به همین اساس در سال های 1938 تا 1940م جیولوجستان اروپایی ایویس، کلپ، کیرخ و شینگ راجع به ساختار جیالوجیکیء صفحات شمال افغانستان و دُورنمای اراضیء نفت وگاز خیز نظریاتی ارائه نموده اند. به همین اساس در ماه سنبلۀ سال 1334 مطابق 1955م اساس ریاست تفحصات پترول در شهر سرپل در چوکات وزارت معادن و صنایع تأسیس گردید که تحت ادارۀ اولین رئیس مؤسسه مرحوم دیپلوم انجنیر غلام علی خان شروع به فعالیت نمود و بعد از سروی مقدماتی و توپوگرافی سطحی توسط آمریت توپوگرافی وزارت حربیۀ وقت توسط جیکتورن غلام محمد دلیر و همکاران وی در انتی کلاین اونگوت اکمال و اوّلین نقطۀ حفاریء سترتیگرافی ذریعۀ داکتر ترومپ جیالوجیست هالندی به شمول جیالوجیست افغانی (انجنیر عبدالصمد سلیم) انتخاب گردیده، دستگاه برمه کاری کوچک از کمپنی کریلیوس- سویدن در اوایل سال 1335ش مطابق 1956م وارد افغانستان گردیده، ذریعه متخصصین سویدنی و کارگران افغانی در نقطۀ (1) ستراتیگرافی اونگوت شروع به فعالیت کرد که آب مورد ضرورت برمه کاری از سه سق چشمۀ دامنۀ کوهِ اونگوت از طریق نلدوانی به نقطۀ مذکور رسانیده شد و در برج جوزای همان سال آغاز به حفاری به قسم اوتوری ستونی یعنی نمونه گیری نموده، در اواخر سال 1335 یعنی اوایل سال 1953م به عُمق 817 متر با آشکار نمودن علایم نفت در رسوبات اپت، الب، سینومان و تورون که طبقات تباشیر تحتانی و قسماً فوقانی بوده ختم گردید و همچنان چاه نمبر (2) ستراتیگرافی اونگوت به طرف غرب نقطۀ اوّل به فاصلۀ 2.5 کیلومتر برمه کاری در برج حوت 1335 آغاز و در حمل 1337 یعنی در اوایل سال 1958 به عُمق 1121 متر با بازکردن تباشیر تحتانی و آشکاری علایم نفت که جریان صنعتی نداشت ختم گردید، ولی یک دلچسپی خوبی به حکومت وقت پیدا شده با قرارداد همکاری با اتحاد شوروی وقت در مورد تفحص نفت وگاز در سمت شمال افغانستان تفحص نفت و گاز به کار افتاده، سروی های مختلفه در باره تشکل و تجمع نفت و گاز به شکل اساسی ادامه پیدا کرد. در ضمن برمه کاری تفحص در ساحه های تحت نظر ادامه یافت و بالاخره در ولایت سرپل در چاه نمبر(8) اونگوت به عمق 1107 تا 1147 متری در سال 1967م از طبقات تباشیر تحتانی که بنام طبقۀ گتریف (G.h) یاد میگردد فوران نفت به دیبت هفتاد تن در شب و روز رونما شد و لذا چاه های نمبر(9) الی پانزدهم اکتشافی حفاری گردیده از چاه های (9، 12 و 13) اونگوت نفت با دبت صنعتی آشکار گردید که خواص طبقات آن قرار ذیل میباشد:

ساختمان اونگوت که در پنج کیلومتری شرقی شهرسرپل موقعیت دارد و ارتفاع آن از سطح بحر 1110 متر میباشد در هاریزونت 14 یعنی طبقۀ هاتاریف در سال 1967 نفت کشف شد. اندازۀ ذخیره گاهِ اونگوت 3.3×1.8 به امپلیتود 90.0 متر و عُمق موقعیت آن از 1035 تا 1092 متری و کثافت نفت 0.914 گرام فی سانتی متر مکعب و دارای مواد مُفِرّه یعنی روغنیات احتراقی در نفت 27 فیصد و مقدار گوگرد 2.86 فیصد و پارافین 3.4 فیصد و مقدار سمول و اسفلتین 17.9 فیصد و نسبتاً غلیظ و مقدار گاز کاندینسات آن از 5.6 الی 12.0 گرام فی متر مکعب است. فشار طبقه 13.9 میگاپاسکال و حرارت طبقۀ مذکور 53 درجۀ سانتی گراد میباشد.

مساحت حقیقی ذخیره گاه مذکور 1794 هزار متر مربع به ضخامت حقیقی 16.5 متر و ضریب حاصلۀ نفت 0.35 بوده که دپت چاه ها در اوّل از 28 تا 258 متر مکعب در شب و روز بوده، ذخیرۀ ابتدایی بیلانسی که به تاریخ 1/1/1991 م محاسبه شده بود(3400) هزار تن و قابل استخراج 1125 هزار تن یعنی 1.125 ملیون تن است. با تفحص امور جیالوجیکی در سال 1974 معدن دوّمی به نام «آق دریا» قریب قریۀ بَلغَلِی واقع بوده در ده کیلومتری جنوب شرقی شهر سرپل که از سطح بحر 821 متر ارتفاع دارد کشف گردیده بود. در آن ساحه از طبقات یازدهم جیولوجیکی یعنی الب و طبقۀ چهادهم یعنی هاتاریف نفت صنعتی به دست آمده، چاه های (1) تا (6) صفر و ختم گردیده است. در چاه های (1) و (2) آق دریا فوران نفت صورت گرفته و بعضاً از چاه نمبر (2) استخراج نفت نظر به ضرورت دولتی وقت صورت گرفته است. اندازۀ ذخیره گاه مذکور در طبقۀ الب 3.9 در 2.3 کیلومتر به امپلیتود 170 متر و در طبقۀ هاتاریف 2.3 در 2 کیلومتر به امپلیتود 120 متر میباشد. اعماق موقعیت آنها از طبقۀ الب از 850 متر الی 957 متر و از هاتاریف 1186 الی 1365 متری است. کثافت نفت طبقۀ الب 0.82 و از هاتاریف 0.92 گرام فی سانتی متر مکعب بوده، دارا بودن مواد محروقاتی طبقۀ الب 57 فیصد و هاتاریف 32 فیصد و گوگرد طبقۀ الب 0.71 فیصد و هاتاریف 2.88 فیصد. پارافین طبقۀ الب 9.5 فیصد و از هاتاریف 10.2 فیصد، سمول ها و اسفیلتین در طبقۀ الب 4 و 2 فیصد و در طبقۀ هاتاریف 12.3 فیصد تا 21.6 فیصد و غلظت نفت نصبت به غلظت نفت اونگوت رقیقتر بوده و حرارت طبقه همانند ذخیره گاه اونگوت است.

مساعت حقیقی نفت دار طبقۀ الب 7590 هزار متر مربع و از طبقۀ هاتاریف 1930 هزار متر مربع و ضخامت حقیقی نفت دار آن الب 5.7 متر و از هاتاریف 5.6 متر و ضریب نفت دهی طبقۀ الب 90.25 از هاتاریف 0.30 است. فشار طبقۀ الب 14.3 و از هاتاریف 17.9 میگاپاسکال میباشد. ذخیرۀ محاسبه شده به تاریخ 1/1/1991 در طبقۀ الب 1848 هزار تن و از طبقۀ هاتاریف 1024 هزار تن که مجموعاً 2827 هزار تن و قابل استخراج از الب 462 هزار تن و هاتاریف 307 هزار تن که جمله 769 هزار تن میباشد و نظر به محاسبۀ مقدماتی از طبقۀ الب 1885 هزار تن و قابل استخراج 471 هزار تن که مجموعاً نفت قابل استخراج ساحۀ آق دریا 1240 هزار تن یعنی 1.24 ملیون تن میباشد.

در سال 1976 معدن سومی نفت خیزی به نام قَشقَری که در دوازده کیلومتری طرف جنوب و جنوب شرقی شهر سرپل واقع میباشد کشف گردیده است. ساحۀ نفت خیز قشقری که 1159 متر از سطح بحر ارتفاع دارد و اندازۀ آن در حدود 7.5 در 1.5 کیلومتر بوده در طبقات الب یک طبقه، اپت دو طبقه و هاتاریف یک طبقه که مجموعاً چهار طبقۀ نفت دار بوده و به صورت عموم در طبقۀ تباشیر (کریتیشیاس) تعلق دارند. در ساحۀ قشقری جمعاً ده چاه تفحصاتی و اکتشافی حفر گردیده که از آن جمله چاه های شماره (1، 2، 3، 4، 8، 9 و 10) نفت دار اند که به صورت عموم خواص طبقات با نفت، ذیلاً به عرض میرسد:

در طبقۀ الب: اندازۀ مَحفظ 7.5 در 1.5 کیلومتر و امپلیتود آن 200 متر بوده که هاریزونت مذکور از 958 تا 1182 متر و کثافت نفت 0.851 گرام فی سانتی متر مکعب و دارا بودن مواد مُفِرّه از 36 الی 60 فیصد، مقدار گوگرد 1.3 فیصد، پارافین 2.53 فیصد، اسفلتین 17.97 فیصد و غلظت شینیماتیکی 11.1 سانتی پوآز و دارای گاز کاندینسات 13.53 گرام فی متر مکعب، فشار طبقه 12.1 میگاپاسکال و حرارت طبقه 50 درجۀ سانتی گراد است. مساحت اصلی مشبوع از نفت 7690 هزار متر مربع و ارتفاع آن 3.3 متر و ضریب قابلیت نفوذ 0.20 و ضریب نفت دِهی 0.26، دیبت چاه ها از 7.2 تا 48 متر مکعب در شب و روز میباشد. نفت موجود در این طبقه 2485 هزار متر مکعب و قابل استخراج 620 هزار متر مکعب است.

طبقۀ اپت بالایی: اندازۀ محفظ 6 در 1 کیلومتر به امپلیتود 130 متر بوده و موقعیت هاریزونت از 1047 الی 1241 متر است، کسافت نفت 1.852 گرام فی سانتی متر مکعب، دارا بودن مواد مُفِرّه 50.0 فیصد، گوگرد 1.20 فیصد، پارافین 5.2 فیصد، اسفلتین 7.2 فیصد و غلظت شینیماتیکی 52.9 سانتی پوآز یعنی ملی گرام ثانیه در سانتی متر مربع، دارایی گاز کاندینسات 10.91 گرام فی متر مکعب، فشار طبقه 12.6 میگاپاسکال و حرارت طبقه 52 درجۀ سانتی گراد است. مساحت حقیقی مشبوع نفتی 4460 هزار متر مربع و ارتفاع آن 11.1 متر، ضریب قابلیت نفوذ 0.74 و ضریب نفت دهی 0.30 و دبت چاه ها از 22 الی 95 متر مکعب در شب و روز میباشد، مقدار نفت در ذخیره گاه مذکور 7034 هزار تن بوده و قابل استخراج 2107.0 هزار تن است.

طبقۀ اپت پایانی: اندازۀ محفظ 4.5 در 0.5 کیلومتر به امپلیتود(120) متر و موقعیت هاریزونت از 1083 تا 1190 متر و کثافت نفت 0.82 گرام فی سانتی متر مکعب و دارا بودن مواد مُفِرّه از 35 تا 75 فیصد، گوگرد 0.64 فیصد، پارافین 7.39 فیصد، استلتین 14.21 فیصد است. دارای گاز کاندینسات 8.7 گرام فی متر مکعب، فشار طبقه 16.4 میگاپاسکال و حرارت طبقه 61 درجه سانتیگراد است. مساحت اصلی مشبوع نفتی 1670 هزار متر مربع به ارتفاع 7.4 متر، ضریب قابلیت نفوذ 0.19 و ضریب نفتی 0.69 و ضریب نفت دهی آن 0.3 بوده و دبت چاه ها از 5 الی 25 متر مکعب در شب و روز و مقدار موجودیت نفت در طبقۀ مذکور 1290 هزار تن و قابل استخراج 387 هزار تن است.

طبقۀ هاتاریف (تباشیر پایانی): اندازۀ محفظ 6.6 در 1.3 کیلومتر به امپلیتود 110.0 متر بوده، موقعیت عمق هاریزونت از 1382 تا 1628 متر، کثافت نفت 0.90 گرام فی سانتی متر مکعب و اوسط دارا بودن مواد مُفِرّه 30.5 فیصد، گوگرد 2.3 فیصد، پارافین 4.2 فیصد، اسفلتین 18.04 فیصد و غلظت شینیماتیکی 42.9 سانتی پوآز است. دارا بودن گاز کاندینسات در این طبقه 8.7 گرام فی متر مکعب نفت، فشار طبقه 16.4 میگاپاسکال و حرارت طبقه 61 درجه سانتی گراد است.

مساحت اصلی مشبوع نفتی 4650 هزار متر مربع به ارتفاع 16.5 متر، ضریب قابلیت نفوذ 0.21 و ضریب نفتی 0.54 و ضریب نفت دهی آن 0.37 بوده، دبیت چاه ها از 5 تا 197 متر مکعب در شب و روز بوده و دارای مقدار نفت در طبقه 8806 هزار تن و قابلیت استخراج 3253 هزار تن میباشد که به صورت عموم دارایی مقدار نفت در هر چهار طبقه در قشقری 19650 هزار تن و قابل استخراج 6367 هزار تن میباشد، یعنی از 19.650 ملیون تن نفت، مقدار 6.367 ملیون تن را میتوان استخراج کرد.

از اثر کار های تَفَحّصی و اکتشافی ساحۀ چهارمی تجمعات نفتی در سال 1977 در بازارکَمِی که به فاصلۀ 20 کیلومتری طرف غرب سرپل موقعیت دارد کشف گردیده است که اندازۀ محفظ ساحۀ مذکور در طبقۀ تباشیر پایانی یعنی گاتاریف مساوی به 18 در 1.4 کیلومتر به امپلیتود 30 متر بوده و موقعیت هاریزونت مذکور از 1668 تا 1680 متری و کثافت نفت 0.856 گرام فی سانتی متر مکعب و اوسط دارایی مواد مُفِرّه 50.6 و مقدار سلفر 1.8 فیصد و مقدار پارافین 2.17 فیصد، اسفلتین 6.2 فیصد و غلظت شینیماتیکی 16.2 سانتی پوآز و دارایی گاز کاندینسات از 2 الی 10 گرام فی متر مکعب است، فشار طبقه 23.3 میگاپاسکال و حرارت طبقه 82 درجۀ سانتی گراد میباشد. مساحت اصلی مشبوع نفتی 2400 هزار متر مربع به ارتفاع 5.6 متر، ضریب قابلیت نفوذ 0.20 و ضریب نفتی 0.59 و ضریب نفت دهی 0.37 است. و دیبت چاه ها از 0.9 تا 26 متر مکعب در شب و روز بوده و دارایی مقدار نفت در همین یک طبقه 750 هزار تن و قابل استخراج 277 هزار تن است. ناگفته نمی گذارم که از اثر فعالیت تَفَحّصی و اکتشافی زمین شناسان و متخصصین داخلی و خارجی در سال 1978م ساحۀ دیگری بنام زَمَرّدسای که دارای قابل ملاحظۀ تجمع نفت در طبقۀ تباشیر پایینی یعنی گاتاریف بوده و به فاصلۀ 55 کیلومتری طرف شمال غرب سرپل موقعیت دارد کشف گردیده که در مورد ساحۀ مذکور معلومات ذیل ارائه میشود:

طوری که اندکی قبل، از موقعیت ساحۀ نفتی زمرد سای یادآوری شد، در طبقۀ 14 جیولوجیکی سمت شمالی یعنی گَتَریف دارای نفت سرشار بوده، ذیلاً در مورد آن معلومات مختصر ارایه میگردد:

اندازۀ محفظ 9.5 ضرب 2.7 کیلومتر به امپلیتود 84 متر بوده و موقعیت عمق هاریزونت مذکور بین 1650 تا 1770 متر است. کثافت نفت 0.887 گرام فی سانتی متر مکعب و اوسط دارایی مواد مفرۀ طبقه 31.0 فیصد، سلفر اوسطاً 2.1 فیصد، پارافین 4.4 فیصد، اسفلتین 8.2 فیصد بوده و غلظت شینیماتیکی 43 سانتی پوآز است. دارایی گاز کاندینسات بین 12 تا 20 گرام در متر مکعب نفت و فشار طبقه 21.5 میگاپاسکال و حرارت طبقه 83 درجه سانتی گراد میباشد. پارامترهای محاسبوی آن به قرار ذیل است: مساحت اصلی مشبوع از نفت 10063 متر مربع و ضخامت مشبوع نفتی 8.6 متر، ضریب قابلیت نفوذ 0.22 و ضریب نفتی 0.64 و ضریب نفت دهی 0.25 بوده، دیبت چاه ها از 2.6 الی 144 متر مکعب در شب و روز است، موجودیت نفت در این طبقه بقدر 10688 هزار متر مکعب و قابل استخراج آن 2672 هزار متر مکعب میباشد که بصورت عمومی در هر پنج ساحۀ مذکور نفت قابل استخراج 11.21 ملیون تن نفت به قرار محاسباتِ صورت گرفته، موجود است.

نظر به معلومات فوق که در پنج ساحۀ نفت خیز معلومات ارایه گردید، به این نتیجه میرسیم که دَور و اطراف ولایت سرپل از نگاه تَجَمُعّات هادروکاربُن ها خیلی ها دلچسپ بوده و بخاطر تفحص و اکتشاف این مادۀ پُرارزش انرژی از نگاه اقتصاد در وطن عزیز ما خیلی ها مهم میباشد.

این نکات باید ذکر شود:

- آیا ذخایر مجموعیء نفت حوضۀ سرپل ایجاب تأسیس یک تصفیه خانه را میکند یا خیر؟

- این ذخایر چند فیصد ضرورت نفت کشور را تکافو خواهد کرد؟

- استخراج خودسرانه و غیر فَنّی چه ضرر هایی در قبال دارد؟

- آیا غیر از ذخایر و چاه های تثبیت شده، ذخایر دیگری هم وجود خواهد داشت؟

پوهنیار دیپلوم انجنیر محمد ابراهیم یعقوب زاده

فرهنگ و معارف بشری را کـه آیـیـنـۀ تـمـام نـمـای هستی اجتماعی گفته اند، محصول فعالیت های مادّی و معنوی انســان از بــدو پـیـدایـش تـا کـنـون می باشد. رشد و رونق آن نه تنها بـاعث تـغـیـیــر و تـکـامـل جـوامـع بشری بوده، بلکه صیقل گر روح و روان افراد جامعه نیز می باشد.

هنر موسیقی که جُزئی از فـرهـنـگ بشری می باشد، همواره با روح و عواطف انسانی سـر و کـار داشـتـه، در نوازش آن نقش بس مهم دارد، هنر موسیقی یکی از مُبرم تـرین نیازمندی های انسانی بوده و با سرشت و سـرنـوشـت انسان پیوند ناگسستنی دارد. موجودیت اصوات گوناگون در طبیعت، خوش خوانی پرندگان، صدای آبشاران و باد و باران و دریـا و درخـتــان از ازل مـــورد توجّه انسان بــوده اسـت کـه مطـابـق بـا سـازگـاری این صــدا هــا با روح و روان انسان، در تنظیم آن مـسـاعـی لازم بـه عمل آمده است. انسان آلات مـوسیـقـی گـونـاگـون را بـوجــود آورده و عواطف خویش را در لابلای تار ها و آهنگ هـا بیـان نموده و تسلّی دل و آرامش ضمیر نموده است. ا

در آغاز کلام مــیـخــواهم متنی را در مورد مـوضـوع مـقاله ام بخوانم: «پس بعد از آن مـنصور که خلیفه بود، اندیشه کرد تا قضاء بـه کـسی دهد و مشاورت کرد بر یکی از چهار کس که فحول علماء بودند: یکی ابـو حـنـیـفـه و دوّم سُـفـیـان، ســوم شُرَیـک، چـهـارم مـسعر بن کَدّام. هر چهار را طلب کـردنـد. در راه کـه مـی آمـدنـد، ابو حنیفه گـفـت: «مـن در هر یکی از شما فراستی گـویـم». گـفتند: «صواب آید». گفت: «من بـه حیلتی قضاء از خود دفع کنم و سُفیان بـگـریـزد و مـسـعـر خـــود را دیوانه سازد و شُرَیک قاضی شود». پس سـفـیان در راه بگریخت و در کشتی پنهان شد و گــفـت: «مرا پنهان دارید که سرم بخواهند بُـریـد» به تأویل این خبر که رسول صلی الله علیه وسلـّـم فــرموده که: «من جُعِل قاضیاً فقَد ذُبِحَ بغیر سکّین». ا

از آن جــایــی کــه پـهنـۀ هستی و طبیعت مـتـشـکـل از اضداد، تکامل و حرکت توأم با شـیـب و فراز، نور و ظلمت، مرگ و زندگی، صـحـت و مـرض جُـزء لایـنـفـک طـبـیــعـــت مـاحـــول مـا مـیـبـاشـد، طی اعصار و قرون متـوالی بشر پوینده به قدر توان و امکان در رفع مشکلات و فایق آمـدن بر آن نقشی از خود به یادگار گذاشته که طبابت سنـتـی و قـدیـمـی نـیـز دسـت آورد سعی و تلاش و تجارب گرانبهای این بخش از علوم بزشکی بــوده، تفـکـر والای بـشر را شامل میگردد، طبابت سنتی سه مرحله را طی نموده که مـا بـطـور خیلی کوتاه و مختصر مکثی بدان مینماییم: طــبـابت سنتی و یا قدیمی: که از گیاهان، سبزیجات و مـیـــوه هــای شـفا بخش تــشـکیل شده. طـبــابــت روحــانی: تـوأم بـا آمـاده ساختن روح و روان مریض به زندگی. طبابت... ا

یـکـی از شهـر هـای علم و ادب پرور کشور عزیز ما که در تبارز تمدن اسلام و هنر های زیـبـا خدمت شایان نموده و شهرت تاریخی دارد، شهـر سرپل است. این شهر از قدیم الایام مهد علم، فنون و ادبـیـات بـوده، یکی از بـنـیـاد هـای عـلـمی و عرفانی قدیمۀ آن مـسـجـد، خـانـقـاه و مـدرسـۀ گـذر خـانقاه امروزی در جوار پل خشتی سرپُل میباشد. مـی سـزد از این پرورشگاه دانش، فرهنگ و مـعـرفـت گـزارشـی را بـه عـرض برسانم: حالا کـه مـیـبـیـنم در ساحۀ مسجد خانقاه گـنـبـدی قـدیـمـه و یـک بـاب حـجـرۀ نـوآباد پـیـوسته به رُکن شمالی آن دیده میشود و بس. مـسـجـد قـدیمی و گنبد آن در سمت غـربـی سـاحـۀ مـتـذکـره و در پـهـنۀ نسبتاً پــستی واقع شده است. در ارکان مسجد و محرابش دیده شود کوتاه به نظر میـرسـد و از ایـن نـگـاه حـدس زده میشود کــه بعداً صـحـن مسجـد پرانه شده است و موقعیت دم روی مسـجـد یـک مـتـر بـلـندتر از صحن مـسـجـد اسـت و در هـمـین سطح مرتفع، حـوض آب اسـت و در آن تـاریـخ کـه عمارت مـسـجـد بـه عمل آمده نباید صحن مسجد ایـن قـدر پـسـت بـوده باشد و به مرور زمان موقعیت دم روی آن بـلـنـد و بـلـنـدتـر شـده است. همچو تحول در موقعیت می فهماند که این عمارت مسجد اصیل است. ا

منابع آبی دریای سرپل چشمه سار هـای کوهستان جنوبی آن است که ازان سویها مـجـرا گـرفـتـه مـی‌آیـد کـه از مـابین شهر سرپـل که مسیرش چند شکل انحنائی را تشکیل میـدهـد عبور میکند و این شهر را به دو سمت غربی و شرقی از هم متمایز جدا میکند. دریای سـرپـل سنگلاخی بوده جـریـان تـنـد دارد و سیلاب های بهاری آن بعضاً سواحل و آبادیهای مجاورش را ویران میکند و از روزگـار پـیـشـیــن یعنی بیش از شش قرن قـبـلـی خـشت پـل تاریخی که از عهد دورۀ تمـدن تـیـمـوری تـا هنوز زنده مانده، همـان دو سـمـت متمایز شهر را با هم وصل میـکـنـد و پـل ارتـباطی شناخته میشود و اوضـاع ساختمانی و حال کنونی آن پُل به تفصیل ذیل است.

ـ از تـاریـخـی کـه آن خـشـت پـل پـخــتـــه سـاخته شده مساکن دو سمت دریای آن بنام سرپل زبان زد عامه گردیده، بعد از آن این نام به هـمـه مـحـلات مـربـوط اطــلاق شــده اسـت و اکـنـون تمــام ساحات بنام ولایت سرپل شناخـته میشود. اصـلاً ایــن خشت پل حالایی جُوره‌یی... ا