دنبوره یکی از آلات موسیقی اصیل تورکی
در بارۀ ما
website counter
تصاویر پانزدهمین سالروز وفات شادروان بیانی
رمضان مبارک
صفحۀ یوتوب ما
صفحۀ فیس بوک ما

افـغـانستانده تورک- اوزبیک خلقی نهایت ده ستم کـورگـن ایـل- اولــوس. بــو ایــل- اولـــوس قـنـچـه هـم اوزاق تــاریـــخــــی اوتـمـیـشـگه ایگـه بـولـیـب بابا- اجدادلری کتـتـه خـان و خاقانـلیـکـلر قـوریب، دواریـغ ســـوریـب کـیـــلـگـن بــولـسه‌لـــر هـــم، قـالــه‌ویـرسـه اولـر سونگـی بـیـر- ایکـّـی عصـر مـابـیـنـیـده اوشـبـو چـیـگـره‌لـــــرده قـیـینـاق و قیـیـنـچـیـلیـکـلر آستیده حیات کیچیریب، شو بــاعـث مـدنـی- تـاریـخی، تیل و ادبیاتلری ایـزیلیب- یینچیلیب کیلگن خـلـق. اوشـبـو خـلــق نـیـنـگ محکـومیت تاریخی هنوزگچه هم سونگی ایکّی عصر آره‌سـیـده کـورگـن نـقـصـانـلـرنـی بـرطرف قیلیشگه امکانیت تاپه‌آلمه‌گن... ا

نـویـسـنـده گــان، شــاعـران و هنرمنـدان منـسـوب بـه مـلـیـت هـائـیـکـــه در وطـن عـــزیــز مــا زنــده‌گـی دارنـــد، بـخـصـوص مـلـیــت اوزبــیــک قـــرن هــــای متـمادی بــخـــاطـــر غــنــامـــنـــدی فـرهـنگ مـان آثـــار زیـــادی ایـجـاد کــرده انـــد و از آنـها بــه مـیـراث رسیده، نـسـل به نسل مورد استفـاده قـرار گـرفـتـه است. ایـن واضــح اسـت آنـهـا بــخـاطــر رشـــد و انـکـشـاف هـنـر سهـم خـــود را ادا کــرده اند. امـروز بـسیـاری از هــــنـرمــــنـــــدان مــــــــا را مــیــشنـاسـنـد، امــا دربـــاره زنـده‌گـی و فـعـالیت هـای آنهـا مـعـلــومــات نــدارنـد. شـفـیـع عـظـیـمـی یـکـی ازیــن چــهـــره های شناخته شده است... ا

فرهنگ و معارف بشری را که آیینـۀ تـمـام نـمـای هـســتی اجـتـمـاعـی گـفـتـه اند، مـحـصــول فـعـالـیـت هـای مادّی و معنوی انسان از بدو پیدایش تـا کـنـون می باشد. رشـد و رونـق آن نـه تنها بـاعث تـغـیـیــر و تکامل جوامــع بـشــری بـوده، بلکه صیقل گـر روح و روان افـراد جامعه نیز می باشد. هنــر مـوسیـقی کـه جُــزئــی از فـرهـنـگ بـشری مـی بـاشـد، هـمــواره بـــــا روح و عواطــف انـسـانی سـر و کـار داشـتـه، در نــوازش آن نـقـش بـس مـهـم دارد، هـنــر موسیقی یکی از مُبرم تریـن نـیـازمـنـدی هــای انـسـانــی بـوده و بــا سـرشـــت و ســرنـوشـت انـسـان پـیـونـد ناگسستنی دارد... ا

وقـتـی بـا خـیـر مـحـمد چــاووش ملاقـات میـکـنـیـد، انسانی حلیم و مـتـواضـع و در عین زمان بـا مـنـاعت و سربلند را در برابر خـود مـی‌بـیـنـیـد. مـنـاعـت نـفـس و غرور مشـروع انـسـانی او در عین فـروتـنـی، از اعـتـمـاد بـه نـفـس و روحـیـۀ بـلند اتکا به خــود و بــاور هــای مـلـی او سر چشمـه می‌گـیـرد. یکجا با این روحیه، پـیـگیری در کـار، عـشـق و عــلاقۀ پــایــان نـاپـذیـر به مـوسیـقـی مـلـی و باور به موفقیت درین ساحه او را از دیـگـران مـتـمـایز می‌سازد. آهـستـه و شمــرده حــرف مــیــزنــد، بــا قـاطـعـیت از فکر و نظر خود دفاع می‌کند، شـوخ طـبـع و بـذلـه‌گــو است، با تبسم و صمیمیت شما را استقبال میکند... ا

دنبوره یکی از آلات موسیقی اصیل ملی کشور ماست. این آله را اوزبیک ها به گونۀ «دومبیره» و مردمان دیگر به شکل های «دَمبوره» و «دَنبوره» تلفظ میکنند. امروز دنبوره به عنوان یک آلۀ قدیمی و اصیل ملی در میان اکثریت قریب به اتفاق تمام ملل تورکی جهان ؛ مانند: اوزبیک ها، قزاق ها، تورکمن ها، قیرغیز ها، قره قلپاق ها، آلتای ها، باشقیرد ها، یاقوت ها، تاتار ها و اویغور ها و نیز سایر ملل؛ چون: تاجیک ها و هزاره ها مورد استفاده است.

در برخی از منابع تاریخی اختراع «دَنبوره» را به تورکان نسبت داده اند. گسترده گی کاربرد این آله در میان آنان تا حدی مؤید این نظر است.

در فرهنگ اوزبیک ها، «دَنبوره» هم در گسترۀ موسیقی و هم در ادبیات شفاهی جایگاه ویژه و بارزی دارد. به ویژه در ادبیات شفاهی این آله به عنوان ابزار سمبولیک، تصویری و استعاری کاربرد فراوان دارد. چند نمونه از آنها را ذکر میکنم:

ـ قرنیم دومبیره چیرته دی! (معادل دری: شکمم تنبور میزنه!)ا

ـ مین نیمه دییمن، دومبیرهم (قوبیزیم) نیمه دییدی! (مه چه میگُم، تنبوریم چه میگه!)ا

ـ ایشک تی قولاغیگه دومبیره چیرتماق! ( معادل دری: در گوش خر یاسین خواندن!)ا

ـ دومبیره چیرتیب یوریبتی! (در مورد شخص بیکاره و تنبل)ا

و یا این مصرع های زیبای یک «سبزمن» مردمی را بخوانیم:

کوچه دن اوتیب باره دی اوچ کـیشی

دومـبـیـره چیرتیب بـارر اورتنچیــسی

دومبیره چیرتگن قولـی کاهشده دور

او قـوشیق اَیـتـگن تیلی نالشده دور

به هر رنگ، دومبیره از آن آلات موسیقی است که در گستره ها و ژانر های مختلف موسیقی؛ چون:

آهنگهای بزمی، حماسی، غنایی، خوشی، اخلاقی وغیره به گونۀ تکنوازی، گروهی یا همراه با آلات دیگر موسیقی نواخته میشود. این آله معمولاً از چوب درخت توت با یک کاسه و دستۀ بلند ساخته شده، تار آن روده یی، سیمی یا گاهی ابریشمی میباشد و بدون پرده نواخته میشود. امروز «دَنبوره» بیشتر در سمنگان، فاریاب و تخار ساخته میشود. دستۀ آن را با صدفکاری و پوپکها میآرایند.

به تاریخ های 22-23 قوس 1386 جشنوارۀ باشکوهی در شهر باستانی شبرغان به نام «جشنوارۀ دنبوره نوازان افغانستان» برگزار شد. این جشنواره با ابتکار و تشبث جوان ذوقمند محترم شریف الله و همکاری شماری از هنردوستان جوزجان راه اندازی گردید. «تلویزیون آیینه» کار ثبت و پخش جریان جشنواره را به عهده داشت.

این جشنواره که در نوع خود در کشور عزیز ما بی سابقه بود، با شرکت حدود (60) تن دنبوره نواز ماهر از (11) ولایت کشور (جوزجان، بلخ، فاریاب، سرپل، سمنگان، بغلان، قندوز، تخار، بامیان، دایکندی و وردک و میدان شار) تحت نظر هیئت داوران ویژه، متشکل از اساتیذ موسیقی، به ویژه استادان دنبوره نواز برگزار گردید.

مهمانان ولایات به رسم قدیمی معمول مردمان منطقه از سوی برخی از باشنده گان شبرغان «قوناق» (مهمان) گرفته شده، تا بازگشت شان پذیرایی گردیدند.

هنرنمایی در سه بخش زیر صورت گرفت:

ا1. تکنوازی (آهنگی به انتخاب هیئت داوران و آهنگ دیگر به انتخاب خود هنرمند.)ا

ا2. آواز خوانی با دنبوره.ا

ا3. اجرای یک پارچۀ حماسی توسط هنرمند بخشی.ا

در هر بخش سه هنرمند برنده از سوی داوران برگزیده شده، جوایزی چون قالین، تلویزیون، تایپ ریکاردر و چپن برای شان اهدا گردید. همچنان، به عدۀ دیگر تحایف تشویقی داده شد.

گفتنی است که از میان هنرمندان ممتاز (3) تن به سفر یک هفته یی تاشکند و (5) تن هم به سفر مسکو فرستاده میشوند.

این جشنواره در بخش سوم خود فقط یک اشتراک کننده از ولایت سرپل به نام جمیل بخشی داشت. امیدواریم در جشنواره های آتی تعداد بیشتری از هنرمندان «بخشی» را که یکی از مهمترین ژانر های موسیقی مردمی و ملی، یعنی سرایندۀ داستانهای حماسی مانند «گور اوغلی» و «اَوَزخان» اند، داشته باشیم.

در جشنواره از نقش و جایگاه بلند دنبوره نواز مشهور کشور «بابه قران» تاشقورغانی، به عنوان استاد مسلم این عرصه و پدید آورندۀ آهنگهای زیاد تقدیر و تجلیل به عمل آمد. گزینش تصویر این هنرمند مرحوم در وسط آرم بزرگ جشنواره نیز به همین دلیل بوده است.

همچنان، جشنواره از هنرمندان دنبوره نواز و آوازخوان مشهور صفدر توکلی و فیروز قندوزی با اهدای قالین و تلویزیون تقدیر به عمل آورد.

در پایان جشنواره فیصله شد تا چنین جشنواره ها همه ساله در فصل مناسب سال دایر گردد. این واضح است که راه اندازی چنین جشنواره هایی در امر رشد، تقویت و غنامندی هنر اصیل ملی و ابقای آلات موسیقی مربوط آن کمک شایان میکند. امیدواریم، چونان گامهای بهین در مورد سایر آلات و گستره های موسیقی اصیل مردمی میهن ما با ابتکار افراد و نهاد های فرهنگی برداشته شود و خدمتی درخور در امر شناسایی، رشد و حمایت موسیقی اصیل ملی و فولکلوری ما فراز آید.

محمد حلیم یارقین

سـیـد کـبـیـر کمـال رحـمـتلی استاد غفار کـمـال نـیـنگ اوغلی دیر. سید کبیر نینگ قـولاغــی بـالــه‌لـیـگـیـدن دوتـار نــوالری و کلاسـیـک آهـنـگ‌لـر بیلن تانیش. آته‌سی رحـمـتـلـی اسـتـاد غـفار کمال افغانستان نـیـنـگ مـشـهـور کـلاسیـک خواننده‌لریدن بیری بـولـگن. سـیـد کـبیر ایندی رحمتلی آتـه‌سی نیـنگ ایزینی ایزلب بارماقده دیر. اوزیـنـی ایتـیشیچه: «اوزبیک خلقی نینگ اصل مـوسیقی‌سی دوتار دیر و مین دوتار بـیـلـن ذوقـلـنـه‌مـن. کـلاسـیک موزیک‌لر و فـلـکـلـوریـک قـوشـیقلرنی هم اوقویه‌من. الـبـتـه بـرچـه‌سـیـنـی اوز رحـمـتلی آته‌م، استاد غفار کمال دن اورگه‌نگنمن». سـید کبیر اوزبیکستان‌لیک... ا

ضیاء خواجه منصوری افغانستان‌ده خلق‌لر دوست‌لـیـگـی اوچـون فعال خذمت قیلگن اوسـتـاذ صنعتکارلریدن دیر. او ۱۹۲۰ نچی میـلادی ییلده تاشکند شهریده توغیلدی. بـاشـلـنـغـیچ تعلیمنی توگه‌تیب، موسیقه کـورسـیـنی هم عین شو ییرده توگه‌تدی. بــو کـورسـده دوتـار و سـیـتــار چَلـیشنی اورگـَنـدی. مـیلادی ۱۹۲۹-۱۹۳۰ ییـلـلـرده فـاریـاب، مزارشریف، سونگره کابل‌ده عمر کـیـچـیـردی. صنـعـتـکار افـغـانـسـتــــان‌ده اسـتـقـامـت قـیـلـه‌یـاتگن اوزبیک، ترکمن، تـاجیک، پشتون و هزاره‌لرنینگ، اینیقسه، یـاش‌لـرنـیـنـگ ارداقـلـی صحـبـتــداشی و صـمـیـمـی دوسـتی ایدی. منصوری نینگ افغانستان اوزبیکلری تیلی و... ا

كـیـمـگـه بـاریـب ایـتـه یـن... ایـن ترانه ی زیـبـا را شـاعر گرامی شهباز ایرج ساخته اسـت و فـرهـاد دریـا هـم خـیلی زیبا اجرا كـرده است. زیـبـایـی این آهنگ از دیدگاه مـن دو مسـئلـه ی مهم دارد یكی این كه فـرهـاد دریـا از مــحــدود خــوانـنــده هـای افـغـانـسـتـان اسـت. كـه در اجرای آهنگ هـای اوزبـیكی مشكل لهجه ندارد و ترانه را خـیـلـی بـه زیـبـایی اجرا می كند و حتا فـكـر كـنم شاید شاعر آن حظ ببرد و كیف كـند و زیبایی دیگری كه آهنگ دارد او این است كـه تـرانـه ی اوزبـیـكـی در چـوكـات موسـیـقـی فارسی اجرا شده اون هم در سـاختار آهنگ های فرهاد دریا، و ترانه ی این آهنگ هم خیلی ساده... ا