صفحۀ نخست
در بارۀ ما
website counter
تصاویر پانزدهمین سالروز وفات شادروان بیانی
رمضان مبارک
صفحۀ یوتوب ما
صفحۀ فیس بوک ما

قوندوز سوزی نینگ کیلیب چیقیشی

قـونــدوز ســۉزی صــاف تــورکی سۉز قتلمی‌گه کـیـرگـنـی اوچـون، بـیـز اونـی قـنـده‌ی اَیـتـیلسه شـونـده‌ی‌لیگی‌چه تۉلیق یازه‌میز و تیل دستوری شونی طلب ایته‌دی. فارس، عرب و افغان‌لرنینگ تلفظی اۉزبیک تیلی اوچون... ا

سخنی در مورد تکانه خانه

تکانه خانه مـنـطـقـه‌ایـست در غرب شهر سرپل کـه بـه نام گذر تکانه‌خانه مشهور است. این گذر اوزبـیـک‌نشـین است و یکی از محلات مهم شهر سـرپـل بـه شـمـار مـیـرود. در مـیان مردم عادی تکنه‌خانه یا تکنه‌ی‌خانه تلفظ میگردد... ا

چاپ دوم دیوان تورکی نظامی گنجوی

اظهار نظرها و اشارات راجع به مـوجـودیت اشعار تـورکـی حـکـیم نظامی گنجه‌وی از نیمه نخست سـده بیستم کـم و بـیش آغاز گردیده است. این اشــارات و اظـهـار نـظـرهـا کـوتــاه و در مـحـدوده معلومات کتالوگ محقق مصری... ا

اوزبیک اوزی کیم؟

امیرالکلام میر علیشیر نوایی تـوغـیلگنی نـیـنـگ 574 نـچـی یـیـلـلـیـگـی و ظـهـیـرالـدیـن مـحـمـد بـابـرنـیـنگ 532 نـچـی یـیـل تـوغـیـلـگـن کـونیدن طنـطه لی احتفال آرقه لی کابلده نـشانـلــنـدی. انه شو مناسبت بیلن اوتکه زیلگن... ا

اوزبیک تیلی اوتمیش ده قنده ی اته لگن

خـلـق و تـیـلـي‌نـیـنـگ یـاشـي هـر قـچان هم او اَتَـلـه‌یـاتـگـن آت تـاریـخي بیلن اۉلچَنه وېرمه‌یدي. چـونـکـه مـعـین تیل اۉز تاریخي دوامیده بیر قنچه نام بیلن یوریتیلگن بۉلووي ممکن. بونینگ مثالي: حاضرگي اۉزبېک، اۉزبېک تیلي... ا

شرح احوال و زندگانی شادروان تالقانی

نـورالله تـالـقـانی در سال ۱۳۱۸ هجری شمسی مطابق بـه ۱۹۳۹ مـیـلادی در قـریۀ سرای سنگِ شـهـر تـالـقـان (مـرکـز ولایـت تـخـار) در شـمــال افغانستان زاده شد. نام پدرش ملا نعیم، مادرش پرچه، پدرکلانش امام قـُل و... ا

زندگینامۀ شهید عبدالرووف نفیر فاریابی

عبدالرؤوف نفیر فاریابی فرزند مـحمد رسول قلی ارلات مـتـولد به سال 1305 هـ. ش. وی از ملیت اوزبـیک بوده در قریۀ اونجلاد (اونجه ارلات) مربوط ولـسـوالی حـضـرت امـام صاحب ولایت فاریاب در یک خانوادۀ منور دیده به جهان گشود... ا

سخنی در مورد ایلخانی ها

الـقـانی‌ها مردمان زحمتکش، متدین، وطنپرست و شـجـاع انـد و در شهـر سرپل زندگی مینمایند. محل سکونت آنها القانی‌خانه یاد میگردد و دارای دو بـخـش الـقـانـی کلان و القانی خورد است. با انکشاف شهری و تزاید نفوس... ا

بانکنوت های زمان شاه امان الله خان

بـا بـه سـلـطنت رسـيـدن امـان الله خان و حصول اسـتـقلال سياسی از دولت استعماری انگليس، شاه مــذكــور بـا انـديـشه های نوگرايانه و ترقی خـواهـانـه‌اش اقـدامـات گـسـتـرده‌يی را در زمينه عصری سازی گستره‌های... ا

کوه البرز در کجاست؟

کـوه الـبـرزی کـه در اوسـتـا و شــاهـنـامــه از آن نـامـبـرده شـده، نـه در ایـران اسـت و نـه هـم در افـغـانـسـتان، بلکه در نیم قارۀ هند است. اگر به ایـن مـوضـوع علاقـه داشـته باشید این نوشته را بخوانید... ا

یادی از فرزند برومند خلق شادروان بیانی

فـرزنـد بـرومـنـد خـلق اوزبیک شادروان عبدالغفار بـیـانـی پس از مبارزات خستگی ناپذیر طولانی و خـدمـات ارزنــده، در نـتـیـجـهٔ رقـابت نـامشروع و دسـیـسـه آمـیـز دشمنان دوست نما و تضییقات ارتجاع سیاه داخلی ناگزیر شد... ا

عبدالحکیم شرعی جوزجانی

افـغانستانده‌گی اتاقلی انقلابی شاعرلردن بیری عبدالحکیم شرعی جوزجانی دیر. او ۱۹۳۴ ییلی جــوزجـــان ولایـتــیــده‌گــی سـرپـل شـهریده بیر ضـیــالـی عــایــلـه‌ده دنـیــا گــه کـیلگن. بير ييل آلدين افغانستان... ا

اورخون و ینیسی یادگارلیکلری

اورخون - ینیسی یادگارلیکلری

یـنـیـسـی دریـاسـی حـوزه‌سـیـده‌گی رون یازوی یـادگـارلـیـکـلـری اون سکـیـزیـنـچـی عـصـرنـیـنگ بـاشـلریده روس خدمتچیسی «ریمیزوف خبری» و سـونگره سویدن‌لیک صاحب‌منصب «یاگن ستر لینبیرگ» و عالم... ا

موضوع نینگ دوامی

صاحبقران امیر تیمور نینگ وصیتی

یـیـگـیـرمـه یـیتی اولکه نینگ حاکمی بولگن امیر تـیـمـور کـورگـان، اوزی نـیـنـگ مـوفـقیت سِرینی قـویـیـده‌گی اون ایکّی اصل‌گه باغلیق بولگنی‌نی ایـتـیـب، اوغـیـل‌لـریـدن اوشـبو نکته‌لرنی دقت‌گه آلیشلرینی ایسته‌گن ایدی... ا

ایـن بـنـیـاد بـه یـادبـود از شـخـصـیت فـرهـنـگـی و ژورنـالیـست ولایت سرپل شادروان عبدالغفار بیانی كـه تـمـامـی عـمـر خود را در راۀ مطبوعات كشور صرف نـمـوده و به تاریخ ۱۷ جوزای سال ۱۳۷۹ هـجـری خـورشـیـدی مـطـابـق ۷ جون سال ۲۰۰۰ مـیــلادی جـهـان فـانـی را وداع گـفـت، نـام گـذاری گــردیـده اسـت. دفـتـر مـرکـزی این بنیاد در ولایت سـرپـل قـرار دارد. بنیاد اجتماعی و فرهنگی بیانی مـطـابـق قـوانـیـن نـافـذۀ كـشور به خصوص قانون سـازمـان هـای اجـتـمـاعـی فـعـالـیـت داشـتـه و در تـمـامـی مـوارد از قـانـون اساسی و قانون سازمان هـای اجـتماعی كشور پیروی مینماید. این بنیاد یك سـازمـان غـیـر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی بـوده و بـه هـیـچ یـك از احـزاب و سـازمـان هــای سیـاسـی وابـسته نمی باشد. این بنیاد آهوی طلایی کـه اثـر هـنـری و تـاریخی دوران باختری های بلخ بـوده و از طـلا تـپـۀ ولایـت جـوزجـان بـدست آمده اسـت را بـحـیـث سـمـبول خود انتخاب نموده است. هـدف اصـلـی این بنیاد منسجم ساختن روشنفكران، فـرهنگیان و بالخصوص جوانان با استعداد و مردم بـا احـساس افـغـانـسـتان در زیر یك سقف واحد به خاطـر بـلـنـد بُــردن سـطـح دانـش و رشـد فـرهنگ غـنـامـنـد كـشـور مـیـبـاشـد. بـرای معلـومات بیشتر به ایـنـجـا مـراجـعــت نـمـایـیـد. شرایط عضویت در ایـن بـنـیـاد درج اسـاسنامۀ بنیاد بوده و هر فرد از افـراد جـامـعـه اعـم از مرد و زن كه دارای شرایط مـنــدرج مادۀ سی و چهارم اساسنامۀ مذکور باشد، مـیـتـوانـد بـا مـطـالـعـه و قـبـول آن، عضویت بنیاد را كسـب نـمـایـنـد. مـا مـخـالـف هر نوع تبعیض و امتـیاز طـلـبـی فـی مـابـیـن افـراد جـامعه و اعضای بـنـیـادبـم و برای همه حقوق مساوی را خواهانیم

سخنی در مورد تکانه خانه، جلایر عظیمی

تاریخچۀ مختصر ایلخانی ها

حرمتلی وطندوست توغیلگن کونیدن نشانلندی

وضع ادبی و فرهنگی سرپل

داملا عبدالرحمن مفتی، معروف به داملا شهید

چگونگی هنر موسیقی در حوزۀ سرپل زمین

نگاهی به هنر های نمایشی و تجسمی ولایت سرپل

مَدفَن حضرت یحیی بن زید در جُوزجانان

باروت سازی و هنر آتش بازی در سرپل

پیشینۀ قضاء در سرپل

چاه های نفت و تَفَحّص آن در سرپل

طبابت قدیم در سرپل

نگاهی به تاریخچۀ وترنری و مالداری ولایت سرپل

مزار امام زاده یحیی در سرپل شمال افغانستان

تاریخچۀ معارف و مَوقِف فعلی آن در سرپُل

دو شمع افروخته در یک لگن

قدردانی از مکتب خانگی اناثیه

جغرافیای تاریخی سرپل

اوضاع خشت پُل سرپل

مرقد یحیی بن زید در جوزجان، سرپل فعلی

یادگار های تاریخی دورۀ سلجوقی در سرپل

مدفن حضرت یحیی بن زید (رض) در سرپل

گرامیداشت از هفتادمین سالگرد خلیفه عبدالمجید

نخستین آموزگار مکتب لطافت سرپل در دورۀ امانی

تاریخچۀ موسسۀ تحصیلات عالی سرپل

فاجعۀ غم انگیزی که سرپل را به ماتم نشانده بود

حرمتلی وطندوست نینگ تقدیرلش مراسمی

یوتوق اجتماعی و فرهنگی اویوشمه سی

مطالب بیشتر

خیر محمد چاووش بیلن مصاحبت، بی بی سی

خیر محمد چاووش، خواننده و نوازندۀ پیشآهنگ

ظفر هنری گروهی، تاریخیده قیسقچه بیر نظر

محمد شفیع عظیمی، آهنگساز و میناتوریست

اوچ دُردانه، انتظار، وفا و تاج محمد سرپلی حقیده

ویژگیهای موسیقی فولكلوری اوزبیكان افغانستان

سید کبیر کمال حقیده بیر قیسقه سوز

ترانه ها و موسیقی اوزبیكی افغانستان

مرحوم ضیأ خواجه منصوری حقیده بیر سوز

حاجی رنگین، شاه جوگی‌ها

انگشتان ترک خورده که صدا خلق میکنند

مـولـویـلیک (مولویه) تورکی موسیقی

نظری بر موسیقی زنان افغانستان

دنبوره یکی از آلات موسیقی اصیل تورکی

زندگینامۀ بنگیچه تاشقرغانی

افغانستان اوزبیکلری خلق قوشیقلری

یادی از زنده یاد شهید سرور سرخوش

یادی از هنرمند نامدار مرحوم محمد سرور بخشی

زندگینامۀ بابه قران، هنرمندی از ولسوالی خلم

زندگینامۀ استاد بازگل بدخشی

رهیابی هنر موسیقی کلاسیک در اندخوی

مرحوم الحاج استاد غفار کمال حقیده بیر سوز

چگونگی هنر موسیقی در حوزۀ سرپل زمین

مطالب بیشتر

شرح احوال و زندگانی شادروان نورالله تالقانی

شرح احوال و آثارغیاث الدین خواند میر

زندگینامۀ شهید عبدالرووف نفیر فاریابی

زندگینامۀ عبدالسمیع صورتچی جوزجانانی

یادی از فرزند برومند خلق شادروان بیانی

زندگینامۀ پروفیسورعبدالحکیم شرعی جوزجانی

بیوگرافی مرحوم قاری عبدالواحد خان خطیب زاده

گرامیداشت از درگذشت خلیفه عبدالمجید در سرپل

زندگینامۀ محمد الله وطندوست

زندگینامۀ دکتور محمد یعقوب واحدی جوزجانی

خیر محمد چاووش خواننده و نوازندۀ پیشآهنگ

استاد بیسد بر پلکان هشتاد و پنج، پرتو نادری

محمد شفیع عظیمی، آهنگساز و میناتوریست

اوچ دُردانه، انتظار، وفا و تاج محمد سرپلی حقیده

سید کبیر کمال حقیده بیر قیسقه سوز

مرحوم ضیأ خواجه منصوری حقیده بیر سوز

آیخان بیانی نینگ خلص سوانح سی

رنگین، شاه جوگی‌ها

انگشتان ترک خورده که صدا خلق میکنند

سخنی در مورد استاد محمد عمر الیم بیات

قـاضـی ضـیـاؤالـدیـن ضـیـا حقیده بیر قیسقه سوز

زندگینامۀ بنگیچه تاشقرغانی

یادی از زنده یاد شهید سرور سرخوش

یادی از هنرمند نامدار مرحوم محمد سرور بخشی

زندگینامۀ بابه قران، هنرمندی از ولسوالی خلم

زندگینامۀ استاد بازگل بدخشی

مرحوم استاد غفار کمال حقیده بیر قیسقه سوز

داملا عبدالرحمن مفتی، معروف به داملا شهید

زندگینامۀ مرحوم عبدالغفار بیانی

استاد محمد امین متین اندخویی حقیده

مطالب بیشتر

قوندوز سوزی نینگ کیلیب چیقیشی و معناسی

چاپ دوم دیوان تورکی حکیم نظامی گنجوی

حلیم یارقین نینگ ینگی طنزی توپلمی

شصت و پنجمین زادروز محمدالله وطندوست

اطلس اتنوگرافی اقوام ولایت جوزجان

نوروز و حضرت امیر علی شیر نوایی

خمسۀ نوایی برلیانی درخشان بر تارک ادبیات

سخنی در مورد ایجاد کتابخانۀ امیر علیشیر نوایی

اورخون- ینیسی یادگارلیکلری

کتابنامه، اوزبیک تیلیده گی کتابلر کتالوگی

نوایی اثرلری، لغتلر اولکن خزینه سی

افغانستان اوزبیک باله لری اویین لری

نگاهی مقایسوی بر سبعۀ السیار و هفت پیکر

گرامیداشت از درگذشت خلیفه عبدالمجید در سرپل

نوایی اثرلری تیلیده گی اونلی لر توصیفی

نوایی نینگ نوالری، ذکرالله ایشانچ توره

افغانستان رسمی مطبوعاتیده بیرینچی ترکی اثر

اوزینگنی بیل اوزبیگیم، عزیز الله آرال

اوزبیک تیل و ادبیاتی اوتگن اوچ دهه مابینیده

افغانستان ده زمانوی اوزبیک ادبی محیطی

افغانستانده گی تورکی مطبوعات نینگ تاریخی

آیخان بیانی نینگ خلص سوانح سی

اشعاری بیادبود شادروان عبدالغفار بیانی

سخنی در مورد استاد محمد عمر الیم بیات

افغانستان اوزبیک یازووی و املاسی حقیده

افغانستان ده اوزبیک تیلی نینگ اوتمیشی

افغانستان ده بابر شناس لیک تاریخی

اشعار تورکی مولانا، دکتر محمدزاده صدیق

افغانستانده‌گی اۉزبېكلر تيليده‌گی عباره‌‌لر

زندگینامۀ مرحوم عبدالغفار بیانی

مطالب بیشتر

سخنی در بارۀ تکانه خانه نوشته جلایر عظیمی

اوزبیک اوزی کیم؟ انور شکوروف

اوزبیک تیلی اوتمیش ده قنده ی اته لگن

تورک بیره می تورک ینگی ییلی

توران اتمه سی حقیده، ناصر محمد قلمی بیلن

امریکا قطعه سی نینگ ایلک یشاوچی لری

سخنی در مورد ایلخانی ها بقلم جلایر عظیمی

پیشینۀ تدریس و چاپ کتب تورکی در افغانستان

بانکنوت های زمان شاه امان الله خان

فاجعۀ غم انگیزی که سرپل را به ماتم نشاند

خط اورخون و آثار مکتوبۀ دیگر در زبان تورکی

کوه البرز در کجاست؟

صاحبقران امیر تیمور نینگ وصیتی

تاریخ دن تورکم سبق لر، عبدالله تاشقین

امیر تیمور نینگ مقبره سینی آچیلیشی، تاشقین

وضعیت هنری هرات در دورۀ تیموریان، وطندوست

اوزبیک اتمه سی خصوصی ده

کتاب و کتابخانه در دورۀ تیموریان، وطندوست

باغ گوهر شاد بیگم و مقبرۀ نوایی، وطندوست

بیماری تاریخ ستیزی، محمد حلیم یارقین

شاهان و شهزادگان دانشمند تیموری، وطندوست

الهی دیدار غزل شرحی، محمد نظر عبدالحکیم

نظامی و نوایی دو خمسه سرا بزرگ، جوزجانی

اوزبیکستان خاطره سی، حبیب الرحمن قویاش

اینگ قدیمگی دولتلر و اولرنینگ اجتماعی حیاتی

شرق خلقلری نینگ موچل حسابی

اطلس اتنوگرافی اقوام ولایت جوزجان

اوزبیک اولوسی، داکتر عزیزالله فاریابی

اسلام حقوقی و غرب عالملری

مطالب بیشتر